Regulamentele privind Procedurile Administrative

Monitorul Oficial Local - Primăria Slatina-Timiş


Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Slatina-Timiș

ANEXA la HOTĂRÂREA nr. 58 din data de 31.08.2020


CAPITOLUL I - Dispoziţii generale


    Art. 1.    Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Slatina-Timis a fost elaborat în baza prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu m odificarile si completarile ulterioare, şi al altor acte normative în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea.

     Art. 2.   Primăria comunei Slatina-Timis este o structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar,  consilierul primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului;

                  Art. 3.    Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi reprezintă comuna Slatina-Timiș în relaţiile cu alte autorităţi, cu persoane fizice sau juridice din tară sau străinătate, după caz.

          Art. 4. (1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

  b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

  c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;

  d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;

  e) alte atribuţii stabilite prin lege.
CAPITOLUL II - Structura organizatorică


  Art. 5.     Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele normative prevazute la art. 154, alin. (1) din OUG nr.57/2019, Codul administrativ, primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce şi îl controlează.

Art. 6. (1) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt incadrate cu functionari publici si personal contractual.

                  (2) In funcţie de specificitatea atribuţiilor, primarul îşi organizează, cu aprobarea Consiliului Local, aparatul de specialitate în structuri de specialitate, respectiv direcţii, servicii, birouri şi compartimente.

              (3) Aceste structuri organizatorice ale aparatului de specialitate al primarului asigură realizarea atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice locale stabilite prin lege şi alte acte normative, precum şi prin hotărârile Consiliului Local al comunei Slatina-Timis.

            (4) Compartimentele de specialitate ale aparatului de specialitate al primarului nu au capacitate decizională şi nici dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri, ci doar abilitatea legală de a fundamenta  prin rapoarte de specialitate, studii, referate, etc., sub aspect legal, formal, de eficienţă şi/sau eficacitate, procesul decizional.

Art. 7.  Organigrama, statul de funcţii, numărul personalului din aparatul de specialitate al primarului se aprobă conform legii, la propunerea primarului prin hotărâre a consiliului local, sau ori de câte ori dispoziţii legale speciale impun acest lucru.

Art. 8.   Aparatul de specialitate al primarului se organizeaza în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Slatina-Timis.

Art. 9.   Primarul, viceprimarul, administratorul public si secretarul general al comunei asigură conducerea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate de compartimentele de specialitate, conform organigramei si a celorlalte structuri din subordinea consiliului local.

Art. 10. Seful de serviciu, seful de birou  si conducătorii celorlalte compartimente de specialitate programează, organizează, coordonează şi controlează activitatea celorlalţi salariaţi (funcţionari publici sau angajaţi cu contract individual de muncă). Pentru compartimentele la care nu sunt prevazute functii de conducere, primarul poate desemna prin dispozitie scrisa, un coordonator.

Art. 11. (1) In scopul organizării, îndeplinirii prevederilor  legilor şi a celorlalte acte normative, aparatului de specialitate al primarului îi revin următoarele atribuţii generale, reieşite din competenţa autorităţii administraţiei publice locale:

a)studiază, amalizează şi aplică la specificul muncii, prevederile legislaţiei în vigoare, a Hotărârilor de Consiliu Local al comunei Slatina-Timis şi a dispoziţiilor verbale sau scrise ale primarului,;

b)întocmeşte studii, programe, prognoze, rapoarte, referate şi alte documente necesare fundamentării procesului decizional;

c)răspunde în condiţiile legii şi ale prezentului regulament pentru întreaga activitate desfăşurată.

 d)analizarea, prezentarea periodică a modului de îndeplinire a prevederilor actelor normative în vigoare şefilor ierarhici şi Consiliului Local conform precizărilor.

       (2) Detalierea concretă a atribuţiilor fiecărei structuri organizatorice este redată în Capitolul IV al prezentului regulament.

      (3)Individualizarea atribuţiilor pentru fiecare salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului se realizează prin fişa postului de catre seful ierarhic superior/coordonator.

           (4) Atributiile Primarului sunt în principal cele prevazute la art. 155 din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, şi se completeaza cu cele prevazute în celelalte acte normative in vigoare cu trimitere expresă.

     (5)  Viceprimarul exercita atributiile  delegate de Primarul comunei Slatina-Timis şi coordonează direct activitatea structurilor funcţionale ale administraţiei locale, conform organigramei.

         (6) Secretarul general al comunei Slatina-Timis indeplineste, in conditiile legii, atributiile prevazute la art. 243 din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, si coordonează toate compartimentele şi structurile în domeniul cunoşterii şi respectării prevederilor actelor normative ce le vizează. Secretarul comunei indeplineste si alte atributii prevazute de lege, precum si insarcinarile date de catre Consiliul Local al Comunei sau de catre Primar.CAPITOLUL III - Categorii de personal


Art. 12.  Aparatul de specialitate al primarului cuprinde 2 categorii de personal, după cum urmează:

a) funcţionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile specifice prevazute in OUG nr.57/2019, Codul administrativ;

b) personalul angajat cu contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile exclusiv prevederile legislaţiei muncii.

Art. 13.  Ambelor categorii de personal din cadrul  aparatului de specialitate al primarului li se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile prezentului regulament.

Art. 14.  Angajarea, promovarea şi evaluarea activităţii ambelor categorii de personal, se face în conformitate cu actele normative in vigoare.

Art. 15.  Funcţiile publice din structura Aparatului de specialitate al primarului se pot clasifica astfel:

a) după criteriul naturii competenţelor în:

           -funcţii publice de conducere (director executiv, şef serviciu, şef birou);

       -funcţii publice de execuţie (consilier, inspector, consilier juridic, auditor, referent de specialitate, referent);

b) după criteriul studiilor absolvite în:

        -funcţii publice de clasa I-a, în care pot fi încadrate persoane cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplome de licenţă sau echivalentă;

         -funcţii publice de clasa a II-a în care pot fi încadrate persoane cu studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

           -funcţii publice de clasa a III-a care pot fi ocupate de persoane cu studii liceale.


CAPITOLUL IV - Atributiile structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primaruluiSECŢIUNEA I-a


ATRIBUTIILE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 


             Art. 16. -  Secretarul general al comunei indeplineste urmatoarele atributii :a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului,  hotărârile consiliului local;

  b) participă la şedinţele consiliului local;

  c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar,  precum şi între aceştia şi prefect;

  d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

  e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

  f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;

  g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

  h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;

  i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

  j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;

  k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

  l) informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

  m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

  n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

  o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

  p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.  

        r)  îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementari legale și regulament propriu.


SECŢIUNEA a II-a


ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI PUBLIC

Art. 17.       a) Administratorul public indeplineste, in baza unui contract de management, incheiat in acest sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate, a serviciilor publice de interes local și a institutiilor subordonate Consiliului local, cu care desfasoara zilnic, sedintele de lucru operative care se vor incheia cu dispozitii concrete in raport de problemele ridicate.

                    b) Administratorul public are calitatea  de ordonator principal de credite,  in conditiile legii,si  indeplineste orice alte atributii stabilite prin fisa postului sau dispozitie a primarului.

                   c) Răspunderea administratorului public este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor primarului. SECŢIUNEA a III-a


 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR


       Art. 18- Atributiile exercitate de catre  Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor sunt cele prevazute prin regulamente proprii si aprobate prin hotararea autoritatii deliberative de la nivel local cu avizul Directia Pentru Evidenta Persoanelor Si Administrarea Bazelor De Date Bucuresti.

          

          

   


SECŢIUNEA a IV-a

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA SI MEDICAL COMUNITARA


Art. 19   Atribuțiile exercitate de compartimentul asistenta sociala și medical comunitara, sunt urmatoarele:
 

              A) În domeniul asistentei sociale indeplineste urmatoarele atributii:


a) monitorizează și analizează situația copiilor de pe raza comunei, respectarea și realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea și sintetizarea acestor date și informații;

b) identifică copiii aflați în dificultate, putând elabora documentația pentru stabilirea măsurilor speciale de protecție a acestora și susține în fața organelor competente măsurile de protecție propuse;

c) realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului; 

d) acționează,  pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;

e) identifică, evaluează și propune acordarea de sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere în condițiile legii;

f) asigură consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale etc.;

g) urmărește asigurarea și aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o faptă prevazută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

h) urmărește asigurarea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și a comportamentului delincvent;

i) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protectie a copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestei activități;

j) asigură realizarea activităților în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare;

k) asigură primirea, verificarea și transmiterea la Agentia judeteana de prestatii sociale - Caras-Severin a dosarelor de alocații de stat pentru copii, indemnizației de crestere a copilului, alocația pentru susținere a familiei conform reglementărilor legale;

l) evaluează situația socio-economică a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;

m) identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și în comunitate;

n) elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistență socială pentru prevenirea sau combaterea situațiilor de risc social, inclusiv intervenții focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum și pentru persoanele cu probleme psihosociale;

o) organizează acordarea drepturilor de asistență socială conform legislatiei in vigoare și asigură gratuit consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

p) asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale prevenirea și combaterea situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială, cu prioritate a situațiilor de urgență;

q) realizează evidența beneficiarilor de măsuri in asistență socială;

r) asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei rețele eficiente de asistenți personali și îngrijitori la domiciliu pentru acestia; 

s) asigură demersurile necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;

t) acordă consiliere socială, juridică și administrativă persoanelor vârstnice;

u) efectuează anchete sociale pentru internarea persoanelor în vârstă în centre specializate;

v) efectuează anchete sociale, la solicitarea instanțelor judecătorești, privitor la eliberarea condiționată a persoanelor ce execută pedepse privative de libertate. 

w) efectuează anchete sociale, la solicitarea instanțelor de tutela pentru: tutele minori, tutele bolnavi, curatele minori, curatele bolnavi, incuviintare vanzare-cumparare bunuri minori si bolnavi, contracte intretinere pentru persoane varstnice, munca neremunerata, nume-prenume copii abandonati;

x) efectuaeaza in teren si intocmeste anchete sociale pentru divorturi, minori infractori, persoane varstnice, alocatii suplimentare, tutele, curatele bolnavi, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei condamnatilor care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul in comuna Slatina -Timis la solicitarea altor institutii; 

y) asista persoanele varstnice la incheierea actelor notariale si participarea la audierea minorilor care nu au alti reprezentanti legali, de catre organele de cercetare penala;

z) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

aa) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredinţate de conducere.


         B) În domeniul asistentei medicale comunitare indeplineste urmatoarele atributii:


a) identificarea in cadrul comunitatii a persoanelor si a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei, respectiv a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sanatate ale acestora; 

b) desfasurarea de programe si actiuni destinate protejarii sanatatii, promovarii sanatatii si in directa legatura cu determinanti ai starii de sanatate, respectiv stil de viata, conditii de mediu fizic si social, acces la servicii de sanatate si efectuarea de activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos; 

c) furnizarea de servicii de profilaxie primara si secundara catre membrii comunitatii, in special catre persoanele apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

d) participarea la desfasurarea diferitelor actiuni colective de pe teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational si implementarea programelor nationale de sanatate, inclusiv mobilizarea populatiei pentru participarea la programele de vaccinari si controalele medicale profilactice; 

e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren si participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infectii; 

f) identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si transmiterea informatiilor despre acestea catre medicul de familie, cu precadere a copiilor si a gravidelor, in scopul obtinerii calitatii de asigurat de sanatate si a asigurarii accesului acestora la servicii medicale; 

g) supravegherea in mod activ a starii de sanatate a sugarului si a copilului mic si promovarea alaptarii si practicilor corecte de nutritie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice recomandate de medic; 

h) identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medical sau social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta medicala a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor si al lauzelor; 

i) identificarea femeilor de varsta fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei si informarea acestora despre serviciile de planificare familiala si contraceptie, precum si asigurarea suportului de a accesa aceste servicii; 

j) monitorizarea si supravegherea in mod activ a bolnavilor din evidenta speciala, respectiv evidenta privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburari mintale si de comportament, consumatori de substante psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afectiuni medicale inscrise in registre si evidente speciale; 

k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenta medicala a pacientului cronic sau in stare de dependenta si a varstnicului, in special a varstnicului singur, complementar asistentei medicale primare, secundare si tertiare; 

l) consilierea medicala si sociala, in limita competentelor profesionale legale; 

m) furnizarea de servicii de asistenta medicala de urgenta in limita competentelor profesionale legale; 

n) directionarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile catre serviciile medicale si sociale si monitorizarea accesului acestora; 

o) organizarea si desfasurarea de actiuni in comun cu serviciile sociale din primarie si personal din alte structuri de la nivel local sau judetean, in cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sanatate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile; 

p) identificarea si notificarea autoritatilor competente a cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situatii care necesita interventia altor servicii decat cele care sunt de competenta asistentei medicale comunitare; 

q) colaborarea cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu organizatii neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte si actiuni care se adreseaza persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social; 

r) alte activitati, servicii si actiuni de sanatate publica adaptate nevoilor specifice ale comunitatii si persoanelor din comunitate apartinand grupurilor vulnerabile; 

s) intocmirea evidentelor si documentelor utilizate in exercitarea activitatii, cu respectarea normelor eticii profesionale si pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei.

t) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredinţate de conducere.


SECŢIUNEA a V-a 

SERVICIUL TEHNIC SI ECONOMIC

               Art. 20 - STRUCTURA SERVICIULUI TEHNIC SI ECONOMIC


A) SEF SERVICIU

B) COMPARTIMETUL AUTORIZARI TRANSPORT LOCAL, ACTIVITATI COMERCIALE, URBANISM SI ACHIZITII PUBLICE

C) COMPARTIMENTULUI IMPOZITE SI TAXE LOCALE

D)BIROUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC, ELABORARE PROIECTE, PROCEDURI ADMINISTRATIVE SI TRANAPARENTA DECIZIONALA

E) COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL SI PROIECTE

F) COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE PATRIMONIU SI PROTECTIA MEDIULUI 


A) SEF SERVICIUa) coordoneaza activitatea structurilor din subordine conform organigramei,

b) raspunde de realizarea la termen si de calitatea sarcinilor personalului din subordine,

c) raspunde de stabilirea atributiilor pentru personalul din subordine, intocmeste fisele postului si rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine, 

d) raspunde de utilizarea eficienta a timpului de catre pesonalul subordonat,

e) reprezinta serviciul pe care il conduce in relatiile cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului si cu structurile similare exterioare;

f) semneaza, potrivit competentei date, lucrarile efectuate de personalul din subordine, dupa verificarea continutului si legalitatii acestora;

g) asigura studierea si cunoasterea de catre personalul din subordine, a actelor normative specifice domeniului de activitate al fiecarui compartiment din subordine;

h) intocmeste periodic referate asupra problemelor si aspectelor rezultate din proiectele intocmite (derulate) si contractele avute in domeniu;

i) verifica darile de seama si executia bugetara

j) face propuneri  Consiliului local de repartizare şi rectificare a bugetului local,

k) prezinta in Consiliul local, ori de cate ori este nevoie, situatia realizarii bugetului de venituri si cheltuieli

l) urmareste respectarea legislatiei in domeniul economic si financiar

m) verifica si raspunde de exactitatea datelor cuprinse in balanta de verificare lunara

n) asigura deschiderea de credite pentru ordonatorii tertiari de credite

o) verifica si avizeaza intocmirea corecta a ordinelor de plata

p) contrasemneaza adeverinte ce se intocmesc pentru angajatii aparatului de specialitate al primarului şi vizează probleme financiare.

q) intocmeste proiecte de hotarari ale Consiliul local in domeniul economic financiar,

r) verifica si raspunde de intocmirea corecta a statelor de plata si a listelor de avans si urmareste decontarea acestora la termen,

s) urmareste solutionarea scrisorilor, sesizarilor adresate Serviciului

t) răspunde de stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri la bugetul propriu, activitate pe care o verifică  periodic,

u) răspunde de organizarea efectuării la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi efectuarea decontărilor din bugetul propriu, asigurând efectuarea acestor operaţiuni şi la structurile subordonate;

v) organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul local, precum şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor subordonate;

w) verifică şi analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale structurilor şi instituţiilor subordonate, urmărind necesitatea, oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor , justa dimensionare a cheltuielilor bugetare şi din alte fonduri, mobilizarea resurselor existente şi creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor;

x) analizează împreună cu compartimentele de specialitate legalitatea, necesitatea şi oportunitatea investiţiilor a căror finanţare se asigură din bugetul propriu, în vederea cuprinderii acestora în buget;  asigură alocarea fondurilor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiţii aprobate, urmărind acordarea acestora în concordanţă cu gradul de realizare a lucrărilor;

y) analizează în limita competenţelor, contestaţiile formulate conform legii împotriva titlurilor de creanţă şi împotriva actelor de impunere de către acele persoane care se simt lezate în drepturile lor prin aceste acte sau prin lipsa acestora;


                In domeniul contabilitatii indeplineste urmatoarele atributii:

z) efectuează toate operaţiile privind execuţia bugetară la venituri şi cheltuieli aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local şi potrivit clasificaţiei bugetare în vigoare;

aa) asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile, conduce evidenţa deschiderilor de credite atât pentru activitatea proprie cât şi a celorlalte unităţi subordonate;

bb) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile,

cc) efectuează toate operaţiunile referitoare la reţinerile din salarii şi întocmeşte documentele necesare pentru Trezorerie;

dd) organizează evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor aprobate conform clasificaţiei bugetare,

ee) organizează evidenţa contabilă şi asigură decontarea cheltuielilor  din fonduri cu destinaţie specială stabilite potrivit legii,

ff) asigură luarea în evidenţă a tuturor mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar cu finalizarea creeri răspunderii pentru fiecare în parte,

gg) asigură valorificarea inventarierii  anuale a patrimoniului Consiliului Local , determină rezultatele inventarierii şi înregistrarea acestora în contabilitate;

hh) centralizează dările de seamă contabile de la structurile subordonate Consiliului Local şi de la serviciile publice de interes local şi întocmeşte darea de seamă contabilă;

ii) acordă asistenţă financiar-contabilă şi sprijină structurile subordonate Consiliului local în organizarea contabilităţii;

jj) realizeaza deschiderea de finanţare în baza listelor de investiţii în parte şi separat pentru dotări independente şi proiecte;

kk) realizează toate procedurile privind evidenţierea în Registrul datoriei publice a modului de derulare a împrumuturilor contractate de Consiliul Local, când se impune;

ll) îndeplineşte sarcinile care îi revin în privinţa acordării subvenţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, precum şi a altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale;

mm) întocmeşte documentaţia privind încheierea exerciţiului financiar anual, respectând metodologia în domeniu elaborată de către Ministerul Finanţelor Publice şi o supune în termenul legal spre aprobare Consiliului local;

nn) urmăreşte ca toate atribuţiile prevăzute să se materializeze în documente financiar-contabile întocmite conform metodologiilor emise de către Ministerul Finanţelor Publice;

oo) în domeniul controlului financiar preventiv propriu, îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. exercită controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care vizează în principal:

*angajamentele legale şi angajamentele bugetare;

*deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;

*modificarea repartizării trimestriale şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv virări de credite;

*ordonanţarea cheltuielilor;

*constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;

*concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public ;

*vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al comunei;

*alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice;

2.asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul Consiliului local (alimentare cu mijloace băneşti, plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu, eliberări de valori materiale şi pentru alte operaţiuni specifice potrivit reglementărilor în vigoare);

3.răspunde de întocmirea potrivit legii a documentelor de plată către organele bancare şi cele contabile şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea lor şi a documentelor însoţitoare asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat;

4.analizează cererile şi documentaţiile privind deschiderea creditelor bugetare la trezorerie pentru cheltuieli curente şi de capital urmărind respectarea legalităţii, necesităţii şi oportunităţii acestora în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi utilizării mijloacelor financiare acordate anterior, virează în conturile de disponibil sumele aprobate în limita prevederilor şi potrivit destinaţiei stabilite;

5.conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate prin mijloacele bugetare, extrabugetare şi din alte fonduri legal constituite, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar şi mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii şi exercită controlul periodic asupra gestiunilor, în vederea asigurării şi menţinerii integrităţii patrimoniului propriu;

6.exercită controlul asupra operaţiunilor efectuate zilnic prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

pp) întocmeşte proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului local, verifică , analizează şi centralizează bugetele structurilor şi instituţiilor subordonate, având obligaţia respectării structurării pe capitole şi subcapitole, conform Legii finanţelor publice locale şi a ordinelor şi instrucţiunilor emise de către Ministerul Finanţelor Publice;

qq) elaborează variante privind nivelul şi evoluţia cheltuielilor , în perspectivă pentru acţiunile finanţate din bugetul local şi bugetele instituţiilor publice subordonate, cu venituri extrabugetare;

rr) întocmeşte lucrările privind bugetul propriu cu repartizarea pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, în vederea finanţării cheltuielilor privind unităţile subordonate şi le supune spre aprobare primarului, comunică unităţilor subordonate indicatorii financiari aprobaţi, verifică şi coordonează repartizarea pe trimestre a sumelor în funcţie de propunerile făcute de unităţile subordonate prin bugetele de venituri şi cheltuieli;

ss) răspunde de ţinerea evidenţei contabile analitice şi sintetice aferentă veniturilor de realizat şi a celor încasate;

tt) stabileşte termenele de plată ale obligaţiilor  principale şi ale obligaţiilor accesorii(dobânzi şi penalităţi de întârziere) faţă de bugetul propriu, conform prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările ulterioare şi a altor acte normative specifice;

uu) urmăreşte constituirea garanţiilor materiale şi/sau băneşti, pentru cazurile prevăzute de lege;

vv) întocmeşte lunar documentele de plată a salariilor (indemnizaţiilor), centralizatoarele şi situaţiile recapitulative pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru consilierii locali, precum şi orice alte documente legate de acordarea drepturilor salariale;

ww) întocmeşte şi depune declaraţiile lunare la Administraţia Financiară.

xx) întocmeşte lunar, semestrial şi anual, rapoartele statistice privind numărul salariaţilor şi veniturile salariale realizate de personalul din aparatul de specialitate al consiliului local;

yy) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

zz) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredinţate de conducere.

aaa) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

bbb) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredinţate de conducere prin act administrativ.


B)   COMPARTIMENTUL AUTORIZARI  TRANSPORT LOCAL,  ACTIVITATI COMERCIALE, URBANISM SI ACHIZITII PUBLICE

        


      În domeniul urbanismului indeplineste urmatoarele atributii:


a) tine evidenţa A.C. şi C.U. eliberate (prin Registrul autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a Registrului pentru certificate de urbanism) şi răspunde de arhivarea acestora;

b) verifică documentaţiile şi eliberează certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire/desfiinţare cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la regimul construcţiilor şi procedează la arhivarea acetora;

c) verifică documentaţiile şi eliberează certificatele de urbanism pentru comasări, contopiri, dezmembrări, înstrăinări de terenuri/imobile cu respectarea reglementărilor legislative în vigoare;

d) gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei,

e) participă la rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate ;

f) identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a localităţii,

g) urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia finalizării lucrărilor respective;

h) participă la şedintele Consiliului Local, la Comisia de Urbanism şi asigură informaţiile solicitate;

i) controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;

j) rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;

k) acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplina în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţioneaza să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor şi autorizaţiilor de construcţii

l) verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii modificată şi completată;

m) participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun (amenda, desfiinţare, demolare);

n) intocmeşte somaţii persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplină în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat in Construcţii;

o) intocmirea de referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, situaţii către Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului sau alte instituţii de stat;

p) intocmirea formularelor către Direcţia Judeţeană de Statistica.

q) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredinţate de conducere.     În domeniul controlului comercial și transport local indeplineste urmatoarele atributii: 


a)   verifică documentaţia depusă de agenţii economici în vederea obţinerii Autorizaţiei de funcţionare eliberată de Primărie, în baza hotararilor de consiliu local şi ţine evidenţa  acestora;

b)    verifică documentaţia depusă de agenţii economici în vederea vizării anuale a Autorizaţiei de funcţionare eliberată de Primărie, în baza hotararilor de consiliu local şi ţine evidenţa  acestora;

c)   intocmeşte Autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice cu respectarea legislatiei in vigoare;

d) verifică dacă toti comercianţii desfăşoară activităţi comerciale în locurile şi cu respectarea activităţilor comerciale înscrise în Autorizaţia de funcţionare si a programului de functionare care trebuie afisat la loc vizibil, 

e)   efectuează modificările în autorizaţiile emise la solicitarea beneficiarilor;

f) verifică documentele depuse de agenţii economici în vederea obţinerii Autorizaţiei de funcţionare emise de Primărie şi a încadrării pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică pentru această activitate ;

g) verifică dacă exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică  se face cu personal calificat ;

h) verifică legalitatea vânzărilor de lichidare şi soldare notificate de comercianţi la Primăria comunei Slatina-Timis;

i) rezolvă în termen cererile şi sesizările adresate compartimentului;

j) exercită controlul asupra activităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi de prestări servicii în condiţiile legii;

k) constată contravenţiile la dispoziţiile legale şi aplică sancţiuni contravenţionale date în competenţa lor prin lege si H.C.L.;

l) verifică şi soluţionează sesizările şi plângerile cetăţenilor

m) asigură şi urmăreşte aplicarea unitară a normelor legale în vigoare privind autorizarea şi controlul comercial;

n) verifică documentaţia depusă de agenţii economici care execută serviciul de transport local sau judeţean prin curse regulate speciale, în vederea obţinerii avizului de utilizare staţii şi ţine evidenţa acestora;

o) inregistrează mopede, tractoare care nu se supun înmatriculării, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere precum şi vehicule cu tracţiune animală,vehicule tip motociclu tip cu patru roţi (ATV cu QUAD), ale căror proprietari au domiciliul, sediul sau reşedinţa în comuna Slatina-Timis şi ţine evidenţa acestora; 

p) organizează serviciul de transport în regim de taxi sau de închiriere ca serviciu de utilitate publică;

q) verifică modul de desfăşurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localităţii, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;

r) verifică  nivelul tarifelor aplicate şi programele de lucru obligatorii la transportul public de calatori;

s) verifică interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi;

t) verifică respectarea locurilor de aşteptare sau de staţionare a taxiurilor;

u) verifică obligaţiile operatorilor de transport şi ale taximetriştilor independenţi privind desfăşurarea  serviciului de interes public;

v)     - verifică norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de aşteptare a clienţilor în raport cu numărul de autorizaţii taxi emise;

w) asigură şi răspunde de introducerea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile Legii nr.677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

x) organizează şi participă la acţiuni de control împreuna cu Poliţia nationala, Poliţia locală, Direcţia Sanitar Veterinară, Direcţia de sănătate publică, Registrul Auto Roman, Inspectoratul Teritorial de muncă, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului si alte organe abilitate în vederea desfăşurării civilizate a comerţului si transportului in regim de taxi, în comuna Slatina-Timis;

    


  În domeniul achizitiilor publice indeplineste urmatoarele atributii:


   

a) planifică realizarea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări,

b) solicită alocarea bugetelor necesare pentru realizarea achiziţiilor prevăzute  in planual anual de achizitii publice,

c) promoveaza procedurile de ahizitie publica in comformitate cu legislatia în vigoare,

d) coordonează procesul de realizare a achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări respectand prevederile legale,

e) asigura pregătirea documentaţiei de atribuire şi a termenilor de referinţă pentru realizarea achiziţiilor prevăzute în cadrul proiectului,

f) asigură publicarea anunţurilor sau invitaţiilor aferente procedurilor de achiziţii furnizează informaţiile necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;

g) coordonează activităţile de primire, deschidere şi evaluare a ofertelor şi asigura comunicarea rezultatelor procedurii către toţi participanţii la procedură,

h) coordonează activităţile de semnare a contractelor de achiziţii cu ofertanţii selectaţi,

i) raspunde de respectarea clauzelor contractuale si gestionarea contractelor.
C) COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE


              

a) verificarea declaraţiilor de impunere privind materia impozabilă, corectarea erorilor privind calculul impozitului şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale (în cazul nedepunerii declaraţiilor fiscale), conform documentelor existente în dosarul fiscal al contribuabililor ; 

b) calcularea impozitelor ţinând cont de încadrarea clădirilor şi terenurilor în zonele de impozitare; 

c) actualizarea borderourilor de debite şi scăderi ; 

d) consilierea contribuabililor privind modul de calcul al impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri la bugetul local;

e) inscrierea în evidenţele fiscale a cazurilor noi privind materia impozabilă (clădiri, terenuri, mijloace de transport, mijloace de reclamă şi publicitate);

f) stabilirea, conform prevederilor legale şi a documentelor prezentate, a facilităţilor care se pot acorda persoanelor fizice şi întocmirea evidenţei persoanelor fizice care beneficiază de facilităţi;

g) completarea dosarelor de înlesnire la plata impozitelor şi taxelor locale;

h) transmiterea dosarelor fiscale ale contribuabililor care şi-au schimbat sediul sau domiciliul către alte organe fiscale; 

i) confirmarea debitelor transmise de către alte organe fiscale;

j) eliberarea certificatelor de atestare fiscală, vizarea fişelor de înmatriculare a mijloacelor de transport şi completarea cu informaţii referitoare la impozitele şi taxele locale a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale; 

k) inscrierea în evidenţele fiscale a debitelor corespunzătoare veniturilor la bugetul local;

l) realizarea  situaţiilor centralizatoare  privind debitele şi încasările impozitelor, taxelor şi a altor venituri la bugetul local şi transmiterea  situaţiilor pentru înscrierea în evidenţa contabilă. 

m) -intocmirea documentaţiei aferente proiectelor de hotărâri privind aprobarea bugetului local (fundamentarea veniturilor), stabilirea impozitelor şi taxele locale, aprobarea sau respingerea înlesnirilor solicitate la plata impozitelor şi taxelor şi  a altor proiecte referitoare la activitatea proprie;

n) intocmirea rapoartelor privind încasarea veniturilor la bugetul local; 

o) actualizarea bazelor de date privind impozitele şi taxele datorate de contribuabili, conform documentelor din dosarul fiscal; 

p) primeşte cererile, conduce evidenţa şi elaborează propunerile legale cu privire la amânări, eşalonări, scutiri şi reduceri la plata pentru impozite, taxe şi alte  venituri ale bugetului şi respectiv, la plata majorărilor de întârziere calculate, în condiţiile prevederilor legale în domeniu;

q) redactează proiecte de hotărâre privind stabilirea de taxe conform legislatiei in domeniul fiscal;

r) îndeplineşte atribuţiile executorului bugetar local în ceea ce priveşte evidenţa titlurilor de creanţă, evidenţa creanţelor şi declanşarea procedurilor de executare silită Codului de procedură fiscală,  cu modificările ulterioare;

s) identificarea şi inventarierea în teren a materiei impozabile nedeclarate şi  a proprietarilor acesteia, stabilirea debitelor şi aplicarea sancţiunilor conform prevederilor legale;

t) stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire, după caz, conform legii;

u) stingerea creanţelor fiscale  prin acţiuni de executare silită desfăşurate de către executorii fiscali, potrivit prevederilor legale;

v) identificarea cazurilor în care se impune aplicarea măsurilor de executare silită a creanţelor bugetare;

w) emiterea şi comunicarea înştiinţărilor de plată, ca act premergător al executării silite;

x) emiterea şi comunicarea somaţiilor şi a titlurilor executorii; 

y) emiterea adreselor de înfiinţare a popririi asupra veniturilor debitorilor şi transmiterea acestora terţului poprit împreună cu o copie certificată a titlului executoriu; 

z) inştiinţarea debitorului despre înfiinţarea popririi;

aa) intocmirea şi transmiterea adreselor de sistare a popririi în cazul în care creanţele au fost recuperate integral sau parţial; 

bb) instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile, după caz, în limita prevederilor legale;

cc) inscrierea dreptului de ipotecă la Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

dd) transmiterea dosarelor de executare silită organelor de executare competente; 

ee) anularea creanţelor fiscale la închiderea anului fiscal, conform hotărârilor Consiliului Local.

ff) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

gg) indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative în domeniul impozitelor și taxelor locale. BIROUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC, ELABORARE PROIECTE, PROCEDURI ADMINISTRATIVE SI TRANSPARENTA DECIZIONALA

   D) SEF BIROU


a) coordoneaza activitatea structurilor din subordine,

b) raspunde de realizarea la termen si de calitatea sarcinilor personalului din subordine,

c) raspunde de stabilirea atributiilor, intocmirea fiselor postului si rapoartelor de evaluare pentru personalul din subordine, 

d) intocmeste rapoarte  catre comisiile de specialitate pentru proiectele de hotarare ce vizeaza serviciul ;

e) reprezinta serviciul pe care il conduce in relatiile cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

f) semneaza,  lucrarile efectuate de personalul din subordine, dupa verificarea continutului si legalitatii acestora;

g) asigura studierea si cunoasterea de catre personalul din subordine, a actelor normative specifice domeniului de activitate al fiecarui compartiment din subordine spre aplicare in conformitate cu acestea;

h) raspunde de rezolvarea in termen a cererilor si reclamatiilor cetatenilor, 

i) intocmeste periodic referate asupra problemelor si aspectelor rezultate din activitatea desfasurata;

j) asigura transparenta decizionala, conform prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala, cu modificarile si completarile ulterioare.

k) asigură relaţiile cu societatea civilă şi primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse de primarul municipiului, îndeplineşte procedurile privind transparenţa decizională, conform Legii nr.52/2003;

l) asigura identificarea bunurilor ce aprtin domeniului public si privat al comunei Slatina-Timis impreuna cu drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial, monumentele istorice (indiferent de proprietar) si constructiile (zonele) protejate si tine evidenta acestora;

m) asigura completarea inventarului patrimoniului cu toate constructiile, amplasamentele si dotarile ambientale (inclusiv fantani, sculpturi, podete ) pe baza hotararilor de consiliu local 

n) propune, cand este cazul, comisiilor Consiliului local, trecerea unor bunuri din domeniul  public in domeniul privat dupa obtinerea avizelor necesare; 

o) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, sau incredintate de conducere.
E) COMPARTIMENTUL  RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL SI PROIECTE  În domeniul resurselor umane indeplineste urmatoarele atributii:


a) asigura evidenta functiilor publice si cele contractuale conform legilor din domeniul muncii,

b) asigura completarea si pastrarea dosarelor personale ale angajatilor,

c) intocmeste statele de functiuni ,

d) intocmeste actele de angajare, redistribuire, transferare, detasare sau incetarea raporturilor de serviciu sau de munca pentru angajati,

e) asigura, de regula secretariatul comisiilor de examinare la concursuri

f) asigura completarea registrelor de evidenta a salariatiilor,

g) asigura intocmirea pontajului cu prezenta la servici,

h) colaboreaza cu A.N.F.P si intocmeste situatiile solicitate,

i) asigură potrivit legii pregatirea documentatiei privind desfasurarea concursurilor organizate in vederea ocuparii functiilor publice vacante,

j) urmareste intocmirea de catre sefii de compartimente a fiselor de apreciere anuala si acordarea calificativelor personalului ,

k) intocmeste Planul anual de perfectionare a personalului, Planul de ocupare a functiilor publice vacante, le transmite spre avizare ANFP Bucuresti, le supune spre aprobare Consiliului local si urmareste modul de respectare a acestora,

l) la sfirsitul fiecarui an intocmeste impreuna cu sefii de compartimente graficul privind programarea concediilor de odihna, urmareste modul de efectuare a acestuia, tine evidenta concediilor suplimentare si fara plata,

m) colaboreaza cu ANFP  pentru realizarea atributiilor privind organizarea, salarizarea, resursele umane si perfectionarea salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,

n) asigura constituirea comisiilor de disciplina si paritara la nivel de institutie, modificarea si comunicarea acestora salariatilor si afisarea la avizier,

o) elaboreaza Regulamentul de ordine interioara, completarea acestuia si aducerea la cunostinta salariatilor, afisare la avizier,

p) impreuna cu seful de compartiment elaboreaza si coordoneaza activitatea functionarilor publici debutanti pe parcursul perioadei de stagiu, cu finalizare in propunere de definitivare sau nu in functia publica.

q) elibereaza in conditiile legii, adeverinte de salarizare, vechime in munca si specialitate, la solicitarea salariatilor, 

r) intocmeste rapoarte de specialitate la proiectele de hotariri in domeniul resurselor umane initiate de primar,

s) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

t) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, sau incredintate de conducere.


 

 În domeniul relații cu publicul indeplineste urmatoarele atributii:


a) asigură rezolvarea  solicitărilor privind  informaţiile de interes public şi    organizarea şi  funcţionarea  punctului de informare – documentare;

b) primeşte solicitările privind informaţiile  de interes public într-un spaţiu corespunzător amenajat în cadrul punctului de informare –documentare;

c) după primirea solicitării de informaţii în  interes public comunică răspunsul în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 cu avizul secretarului comunei;

d) înregistrează şi  transmite persoanei interesate răspunsul la solicitări, pe suportul solicitat, în condiţiile legii,

e) ţine evidenţa răspunsurilor la petitii,

f) aplica si verifica respectarea regulamentului privind inregistrarea si circulatia documentelor,           

g) asigură disponibilitatea  în format scris (afişier, broşuri, electronic) a informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute în Legea  nr. 544/2001,

h) organizează în cadrul punctului de informare –documentare al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu,

i) întocmeşte anual un raport privind  accesul la informaţiile de interes public care va cuprinde cele prevăzute la art.27 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001,

j) preluarea documentelor create de compartimentele din cadrul Primăriei și a institutiilor subordonate consiliului local ( această activitate presupune verificarea dosarelor preluate astfel încât acestea să fie în conformitate cu Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale),  

k) selecţionarea documentelor cu termen de păstrare expirat în vederea înlăturării acestora, ca 

nefolositoare (pentru această operaţiune se întruneşte comisia de selecţionare a Primăriei și a   institutiilor subordonate consiliului local)

l) în urma cererilor adresate de persoanele fizice sau juridice care solicită eliberarea de copii, 

extrase sau certificate ale actelor pe care le crează sau deţine Primăria, întocmeşte 

răspunsurile necesare; 

m) selecţionarea documentelor cu termen de păstrare permanent în vederea predării acestora 

spre păstrare permanentă la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale  ( conform Legii 

nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale). 

n) întocmeşte inventare pentru documentele aflate în depozit,

o) pentru desfăşurarea bunei activităţi a instituţiei, pune la dispoziţia angajatiilor Primăriei 

documente aflate în arhivă pentru consultarea acestora; 

p) primeşte, înregistrează şi tine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul SPCLEP;

q) verifica modul în care se aplica dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi păstrare a documentelor ce conţin informaţii clasificate;

r) asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivarii;

s) repartizează corespondenta, o preda după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

t) expediază corespondenta;

u) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;

v) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienta a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau a lucratorului desemnat; 

w) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

x) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, sau incredintate de conducere      În domeniul proiectelor  indeplineste urmatoarele atributii:


a) identificarea de obiective investitionale, in acord cu strategia de dezvoltare economica si sociala a Comunei,

b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii finantarii unor obiective; 

c) asigurarea managementului proiectelor in derulare; 

d) sabileste si nominalizeaza resursele necesare implementarii proiectelor dupa estimarea acestora; 

e) planificarea activitatilor proiectelor pentru derularea lor;

f) participa la intalniri( seminarii, conferinte, prezentari) cu cei implicati in stabilirea unor strategii de dezvoltare locala,

g) elaboreaza programe, sinteze, informari, rapoarte si analize periodice in legatura cu activitatea desfasurata,

h) elaboreaza strategia de dezvoltare a comunei, cetralizarea datelor si informatiilor de la toate compatimentele si structurile subordonate Primariei;

i) identifica si contacteaza potentialii parteneri pentru proiecte cu finantare externa,

j) urmareste atragerea de resurse financiare nerambursabile,

k) intocmeste pontajele privind participarea persoanelor la implementarea fiecarui proiect si le transmite in timp util salariatului care se ocupa de stabilirea salariilor,

l) raspunde de finalizarea proiectelor cu finantare externa printr-o monitorizare permanenta,

m) participa la intalnirile organizate pe plan national sau regional legate de implementarea unor programe de finantare

n) intocmeste programul anual de dezvoltare economico- sociala a comunei cu incadrarea in timp si tinerea evidentei derularii lui


o) organizeaza si desfasoara activitati cultural-artistice – spectacole de folclor (muzica si dans), muzica culta si usoara, recitari, teatru, dans etc. ; 

p) promoveaza obiceiurile si traditiile populare specifice zonei, precum si creatia populara contemporana locala ;

q) organizeaza si desfasoara activitati, proiecte si programe privind conservarea si tranmsmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale si/sau apartinand patrimoniului cultural national si universal;   

r) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

s) indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredinţate de conducere prin act administrativF) COMPARTIMENT ADMINISTRARE PATRIMONIU SI PROTECTIA MEDIULUI 


     

               În domeniul protectiei mediului indeplineste urmatoarele atributii:


a) Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei  publice locale privind protecţia mediului şi a hotărârilor

b) Colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor.

c) Dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deşeurilor municipale-colectare-transport-depozitare.

d) Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului. 

e) Verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare.

f) Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a comunei Slatina-Timis, în vederea  minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a comunei îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

g) Colaborează cu diferite instituţii şi organisme (ONG-uri, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului,  Inspectoratul Şcolar Caras-Severin) care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului.

h) Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al comunei Slatin-Timis în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii , sau proiecte referitoare la probleme de mediu.  

i) Asigura reprezentarea din partea Primariei in calitate de responsabil cu asigurarea  activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor 

j) Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza, concepe şi redactează caiete de sarcini, note interne, participa la dezbaterile publice pe domeniile de  atributie, redacteaza rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de  fundamentare, in domeniul de competenta

k) Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autoritati, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

l) Urmareste si colaboreaza cu alte institutii, pentru activitatea de Munca in folosul comunitatii constand in ducerea la indeplinire a mandatelor de executare a sanctiunii contraventionale cu obligare la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe domeniul public al municipiului conform legislatiei in vigoare;

m) initiaza campanii si actiuni de constientizare ale  populatiei privind protectia 

n) initiaza si urmareste campaniile lunare pentru colectarea deseurilor de pe raza comunei Slatin-Timis;


În domeniul administrare patrimoniu indeplineste urmatoarele atributii:


o) conduce si coordoneaza activitatea de paza a pasunii cu arbori din afara fondului forestier pe raza comunei Slatina-Timis

p) raspunde de taierea in regim silvic a vegetatiei forestiere de pe pasunea comunala

q) constatat si aplica sanctiuni privind regimul silvic pentru vegetatia forestiera de pe pasunea comunala.

r) pentru ducerea la indeplinire a atributiilor colaboreaza cu organele de politie si personalul silvic.

s) identifica toate bunurile ce apartin domeniului public si privat al comunei Slatina-Timis impreuna cu drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial, monumentele         istorice (indiferent de proprietar) si constructiile (zonele) protejate si tine evidenta        acestora;

t) completeaza inventarul patrimoniului cu toate constructiile, amplasamentele si dotarile           ambientale (inclusiv fantani, sculpturi, podete ) pe baza hotararilor de consiliu local .

u)   propune, la nevoie, comisiilor Consiliului local, trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat dupa obtinerea avizelor necesare cu respectarea legislatiei in domeniu; 

v)     intocmeste referate de necesitate, raspunsuri la petitiile si cererile cetatenilor;

w)   tine evidenta terenurilor destinate constructiei de locuinte a cererilor intocmite conform     Legii nr. 15/2003;

x) primeste si rezolva cererile de  închiriere a terenurilor agricole, urmareste  achitarea taxelor contractuale privind terenul agricol;

y) desfasoara activitate de teren pentru constatarea unor situaţii în funcţie de necesităţile      compartimentului,  petiţiile cetăţenilor şi a solicitărilor conducerii primariei.

z) situaţii pentru Institutia Prefectului privind veteranii de război beneficiari ai Legii 44 şi pentru     revoluţionarii beneficiari ai Legii 42;

aa) intocmeste dispoziţii de încasare pentru diverse taxe (teren agricol etc);

bb) elibereaza dovezi pentru lemne de foc pentru veteranii de război si vaduvele de veteran de razboi, la cererile depuse de  acestia.

cc) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

dd) indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredinţate de conducere.  

                  SECŢIUNEA a VI-a


COMPARTIMENTUL AGRICOL SI CADASTRU


        Art. 21- Atribuțiile exercitate de către Compartimentul agricol și cadastru, sunt urmatoarele:


             A)  În domeniul agricol indeplineste urmatoarele atributii:


a)   asigura introducerea datelor din registrul agricol si opereaza cu aceste date,

b)   la cererea cetatenilor elibereaza documente doveditoare privind porprietatile, calitatea de producator agricol, in vederea vanzarii produselor la piata, privind starea materiala pentru situatii de protectie sociala (somaj, ajutor social etc)

c)   deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale;

d)   operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor;

e)   tine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale,

f)   verificări în teren a veridicitătii datelor declarate în registru agricol;

g)   înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legea Fondului Funciar si Legea 10/2001;

h)   conduce evidenţele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă;

i)   intocmeşte şi eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol,

j)   intocmeste si elibereaza certificate de producător ( pentru vânzări de produse agricole ), potrivit evidenţelor pe care le deţin dupa o prealabila verificare in teren ;

k)   intocmeste procesele verbale si vizeaza trimestrial certificatele de producator,

l)   verifica respectarea normelor privind pasunatul si curatarea pasunilor,

m)   indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

n)   indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredinţate de conducere.


            B) În domeniul cadastrului indeplineste urmatoarele atributii:


a) întocmeşte hărţile cadastrale digitizate ale teritoriului cadastral ale comunei, suport tehnic pentru prelucrarea datelor din măsurători, necesare redactării Planurilor Parcelare, prin scanarea, georeferenţierea, asamblarea şi vectorizarea secţiunilor planului cadastral analogic pe suportul căruia s-au efectuat punerile în posesie,

b) efectuează măsurătorilor topo-cadastrale de ridicare a detaliilor stabile din teren ce definesc fiecare tarla a teritoriului cadastral extravilan al comunei,

c) transferă şi prelucrează datele rezultate din măsurători în calculator, parcelează fiecare tarla conform punerii în posesie.  

d) studiază situaţia juridică a fiecărui imobil din componenţa fiecărei tarlale.

e) materializează în teren prin ţăruşare limitele fiecărui imobil, împreună cu proprietarii acestora, întocmeşte procesele-verbale de recunoaştere a amplasamentului şi vecinătăţilor.

f) intocmeşte şi redactează Planurile Parcelare şi tabelele parcelare în format analogic şi digital, fişierele dxf şi CP pentru imobilele cărora li se va atribui nr. cadastral şi memoriul tehnic, conform legii,

g) inaintează documentaţia întocmită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru înregistrare, recepţie şi înscriere în Cartea Funciară.

h) participă activ la constituirea, întreţinerea şi completarea bazei de date urbane şi cadastrale, suport tehnic şi parte componentă a sistemului de evidenţă GIS.

i) pune în aplicare hotărârile Consiliului Local şi sentinţele judecătoreşti în limitele de competenţă,

j) efectuează măsurători de identificare, amplasament şi delimitare, întocmeşte documentaţii topografice necesare clarificării situaţiei juridice a unor imobile sau pentru amplasarea diferitelor obiective ale comunei, respectiv necesare pentru compartimente din cadrul primăriei .

k) intocmeşte şi eliberează, la cererea cetăţenilor, copii ale planurilor cadastrale de punere în posesie care au stat la baza emiterii Titlurilor de Proprietate, necesare înscrierii imobilelor în Cartea Funciară.

l) analizează, măsoară şi restabileşte, la cererea cetăţenilor, limitele şi amplasamentul imobilelor conform planurilor de punere în posesie,

m) cercetează la faţa locului situaţiile reclamate de cetăţeni  referitoare la limitele de proprietate, vecinătăţi, căi de acces, servituţi de trecere, ia măsuri de soluţionare şi le comunică petenţilor,

n) colaborează cu O.C.P.I. Reşiţa pentru actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la geometriile imobilelor recepţionate, situate pe teritoriul comunei,

o) participă la expertizele tehnice şi prezintă obiecţiunile la Rapoartele de Expertiză Tehnică Judiciară, consilierului juridic/avocatului pentru formularea apărării,

p) verifică documentaţiile întocmite de topografii autorizaţi, verifică documentaţiile pentru terenurile ce aparţin comunei şi le înaintează spre avizare Consiliului Local.

q) intreţine şi actualizează limitele cadastrale digitizate ale pădurilor, păşunilor împădurite şi ale păşunilor curate, întocmeşte planurile necesare pentru concesionarea păşunilor, conform legii.

r) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

s) indeplineste şi alte sarcini în domeniu, prevăzute de lege, încredinţate de către conducere.SECŢIUNEA a VII-a


COMPARTIMENTULUI AUDIT PUBLIC INTERN

ART. 22   Atribuțiile exercitate de compartimentul audit public intern, sunt urmatoarele:

        


a) elaborarea normelor metodologice specifice entitatii publice avizate si supuse avizarii de  UCAAPI,

b) elaborarea proiectului planului multianual de audit public intern si pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern,

c) efectuează misiuni de audit conform planului de audit aprobat în baza ordinului de serviciu emis de conducătorul autorităţii publice(primar),

d) asigura transmiterea raportului de audit public intern conducătorului autorităţii publice(primar) care a aprobat misiunea pentru analiză şi avizare iar după avizare comunică recomandările cuprinse în raportul de audit unităţii/structurii auditate,

e) informează structura teritorială a UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora,

f) urmăreşte modul de implementare al recomandărilor,

g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate,

h) propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente ş.a.),  

i) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

j) indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredinţate de conducerea primariei.
SECŢIUNEA a VIII-aCOMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 


         Art. 23- Atribuțiile exercitate de către Compartimentul serviciul voluntar pentru situații de urgenta, sunt urmatoarele:a) răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare;

b) conduce activităţile cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregatire, planificare şi desfăşurarea activităţilor conform planului de pregatire şi intervenţie anual al serviciului voluntar; 

c) organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, calamităţi naturale, explozii şi alte situaţii de urgenţă;

d) planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative;

e) participă la întocmirea documentelor operative prevazute în Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.718 din 30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă  privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

f) asigură masurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi adunarea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă sau la ordin;  

g) asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor comunei şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenta urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;

h) controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru intervenţie să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzător;

i) conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie;

j) întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din comuna care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;

k) informează primarul despre stările de pericol constatate pe teritoriul comunei;

l) ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;

m) participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregatire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

n) verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agentilor economici din raza comunei și face propuneri privind îmbunatăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;

o) pregateste şi asigură desfaşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;

p) execută atribuţiile prevazute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor.

q) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta a acestora;

r) indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament propriu sau de alte acte normative sau încredinţate de conducerea primariei.


SECŢIUNEA a IX-a

       

 COMPARTIMENTUL CABINET PRIMAR


      Art. 24- Atribuțiile exercitate de către Compartimentul cabinet primar, sunt urmatoarele:a) asigurã activităţile de protocol ocazionate de primirea de invitaţi sau delegaţii din strãinãtate cu prilejul organizãrii de cãtre partea românã a unor recepţii, cocteiluri sau mese oficiale;

b) realizeaza activitati de secretariat pentru primar

c) pregateste corespondenta pentru primar, 

d) aducerea la cunoştinţa primarului, atunci când este cazul, a informaţiile apărute in presa locală şi centrală cu privire la activităţile instituţiei, informatii pe care le arhiveaza;          

e) tine evidenţa principalelor activităţi (lunare şi anuale) şi încunoştinţează primarul despre acestea în timp util.

f) colaboreazã cu factorii implicaţi in activitatea mass-media, pentru o reciprocã informare in domeniu;

g) asigurã cadrul organizatoric pentru conferinţe de presă,

h) organizeazã intâlniri cu reprezentanţii mediilor de informare, pentru transmiterea cãtre acestea a evenimentelor şi a activitãţilor derulate ori de perspectiva,

i) intocmeste  lucrări pe baza dispoziţiilor primarului pe care i le supune spre aprobare.

j) indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de evidenta   a acestora;

k) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de primar.

       

Capitolul V – Dispoziţii finale


 Art. 25. (1) Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost redactat in baza propunerilor compartimentelor din structura organizatorica a comunei Slatina -Timis care raspund de necesitatea, oportunitatea si legalitatea atributiilor prevazute.      

               (2) Toate compartimentele Aparatului de specialitate al Primarului comunei Slatina -Timis au obligatia de a colabora in vederea solutionarii problemelor curente ale comunitatii. 

               (3) Compartimentele din structura organizatorica a Aparatului de specialitate al Primarului comunei Slatina -Timis transmit secretarului comunei, propuneri pentru Regulamentul de Organizare si Functionare, organigrama, statul de functii si numarul de posturi. 

              (4)   Conducatorii compartimentelor au obligatia de a  actualiza fisa postului ca urmare a modificarilor intervenite in atributiile domeniului de activitate si ori de cate ori situatia o impune.

               (5) Toate compartimentele  sunt obligate ca in termen de maxim 3 zile de la data solicitarii sa puna la dispozitia celorlalte compartimente din structura organizatorica a primariei informatiile si/sau documentele necesare indeplinirii atributiilor prevazute in prezentul regulament. 

           (6) Toti salariatii Primariei comunei Slatina-Timis  raspund de cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare specifice domeniului de activitate. 

        (7)   Compartimentele din structura organizatorica a Primariei comunei Slatin-Timis intocmesc proiectele de hotarari si dispozitii ale Primarului,  specifice domeniului de activitate. 

                 (8) Obligatii pentru toti angajatii:

-arhivarea documentelor, conform legii,

-sa solutioneze corespondenta in termenele legale,

-sa respecte normele P.S.I. si de sanatate in munca

-sa manifeste solicitudine atat fata de cererile cetatenilor cat si fata de cele ale colegilor,

- sa pastreze confidentialitatea datelor , informatiilor si documentelor cu care intra in contact,

-sa actioneze permanent pentru cunoasterea si aplicarea legislatiei,

              (9) Fiecare sef/coordonator de compartiment are obligatia sa desemneze si sa pregateasca un inlocuitor pentru a-i indeplini sarcinile de serviciu in caz de nevoie.

           (10)   Sefii de  servicii, birouri si compartimente au obligatia repartizarii echitabile a sarcinilor si sa intocmeasca atat fisa postului cat si raportul de evaluare pentru fiecare subordonat, in termenele si conditiile legii,

 Art. 26.   (1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, persoanele cu functii de conducere vor elabora/actualiza, daca este nevoie, fişa postului pentru fiecare post aprobat în organigrama aparatului de specialitate al Primarului, .

                 (2) Redactarea fişelor postului şi a sarcinilor de serviciu se va face pe suport electronic şi pe suport de hârtie în trei exemplare: câte unul pentru salariat, unul pentru şeful compartimentului şi unul pentru dosarul profesional.

  Art. 27.   (1) Toţi salariaţii Primăriei sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

                 (2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se publică pe pagina de internet a comunei Slatina -Timis.

 Art. 28.            (1) Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu prevederile Regulamentului Intern, si a celorlalte acte normative din domeniul muncii.

                (2) Nerespectarea prevederilor din prezentul regulament, atrage răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală, după caz.

                            (3) Regulamentul de Organizare si Functionare se modifica si completeaza, conform legislatiei in vigoare, la modificarea organigramei, supunandu-se aprobarii Consiliului local.
             

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEIREGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL SLATINA-TIMIŞ (ROF CL SLATINA-TIMIȘ)

CAPITOLUL I

Capitolul I. Dispoziții generale 

Obiectul de reglementare

Art. 1. - (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Slatina-Timiș are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligațiilor și răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredințat. 

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot ai comunei Slatina-Timiș, potrivit legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale. 

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului Local are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor comunei Slatina-Timiș. 

Definiții generale

Art. 2. - În sensul prezentului regulament de organizare și funcționare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) aleșii locali – primarul, viceprimarul, consilierii locali ai comunei Slatina-Timiș;

b) aparatul de specialitate de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul comunei Slatina-Timiș, precum şi secretarul general al comunei Slatina-Timiș; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

c) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, la care aderă Comuna Slatina-Timiș pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;

d) autoritatea deliberativă - Consiliul Local al  comunei Slatina-Timiș;

e) autoritatea executivă - primarul comunei Slatina-Timiș;

f) colectivitatea locală - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în comuna Slatina-Timiș; 

g) cvorumul - numărul minim de consilieri prevăzut de lege pentru întrunirea valabilă a Consiliului;

h) hotărâre – act administrativ adoptat de Consiliul Local al comunei Slatina-Timiș;

i) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai Consiliului Local;

j) majoritatea calificată - primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor Consiliului Local stabilit în condițiile legii;

k) majoritatea simplă - primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a Consiliului Local, cu condiția îndeplinirii cvorumului;

l) organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează şi se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum şi raporturile de colaborare;

m) primăria comunei Slatina-Timiș- structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, secretarul general, administratorul public, consilierii primarului si/sau viceprimarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului si/sau viceprimarului şi aparatul de specialitate al primarului;

n) secretarul general - secretarul general al comunei Slatina-Timiș.

Capitolul II. Constituirea consiliului local

Art. 3. 

Structura consiliului local al comunei Slatina-Timiș

(1) Numărul membrilor consiliului local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor comunei, conform populatiei raportate, în funcție de domiciliu, la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile.

(2) Consiliul Local al comunei Slatina-Timiș are, conform legii, un număr de 11 consilieri locali, la data aprobării prezentului regulament.

(3) Sediul Consiliului Local al comunei Slatina-Timiș este la adresa sat Slatina-Timiș, nr.32, comuna Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin.

Art. 4

Constituirea consiliului local

(1) Consiliul local al comunei Slatina-Timiș se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităților administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în condiţiile prevăzute la art. 114 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Art. 5

Validarea mandatului de consilier local și depunerea jurământului

(1) Procedura de validare a consilierilor locali declaraţi aleşi sau, după caz, a supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează potrivit prevederilor art. 114-117, respectiv 119, 121 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

(2) Consilierii locali validați depun jurământul în cadrul ședințelor de constituire a consiliului  local sau în cadrul ședințelor consiliului local, după caz. 

Art. 6

Declararea consiliului local al comunei Slatina-Timiș ca legal constituit

(1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al comunei Slatina-Timiș şi se aduce la cunoştinţă publică.

(4) În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică Judecătoriei Caransebes, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general al comunei Slatina-Timiș.

Art. 7

Organizarea alegerilor parţiale

(1) În situaţia în care consiliul local nu a fost constituit în condiţiile art. 6, sunt organizate alegeri parţiale de completare în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din OUG nr. 57/2019.

(2) Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 6 alin. (4), în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

Art. 8

Validarea mandatelor supleanţilor pe durata mandatului consiliului local

(1) În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condiţiile art. 53, de către Judecătoria Caransebes, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 

Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al comunei Slatina-Timiș, a documentelor doveditoare, prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispoziţiile art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 se aplică în mod corespunzător.

(2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al comunei Slatina-Timiș l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

(3) Consilierul local declarat ales, al cărui mandat a fost invalidat de Judecătoria Caransebes, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea Tribunalului Caraș-Severin, depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea Tribunalului.

(4) Consiliul local se convoacă în condiţiile art. 22 alin. (1) pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

(5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3), care nu depune jurământul în termenul de 15 zile, ori care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(6) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, termenul pentru depunerea jurământului se prelungeşte până la încetarea acestei situaţii.


Capitolul III. Organizarea consiliului local

Secțiunea 1. Președintele de ședință

Art. 9

Preşedintele de şedinţă

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(2) Alegerea primului președinte de ședință se va realiza, după declararea ca legal constituit a consiliului.

(3) Durata mandatului președintelui de ședință este de 3 luni. La expirarea mandatului, se alege un nou preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni.

(4) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

(5) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

Art. 10

Atribuțiile președintelui de ședință

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali ordinea de zi şi suplimentarea ordinii de zi după caz, proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al comunei Slatina-Timiș în procesul-verbal al şedinţei;

c) semnează procesul-verbal al şedinţei;

d) asigură menţinerea ordinii, timpii de dezbatere a proiectelor de hotărâre, luările de cuvânt  în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;

f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 78 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;

g) semnează procesul-verbal de numerotare și sigilare a documentelor care au fost dezbătute în ședință;

h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.


   Secțiunea a 2-a. Viceprimarul  comunei Slatina-Timiș

   Art. 11

Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorului de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului şi/sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. În cazul în care pe buletinul de vot sunt înscrişi mai mult de 2 candidaţi la funcţia de viceprimar şi niciunul nu obţine majoritatea absolută, procedura de vot se reia, de câte ori este necesar, cu primii doi candidaţi care au obţinut numărul cel mai mare de voturi, până când un candidat obţine majoritatea absolută a voturilor.

(4) Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de către consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv, viceprimarul în funcţie, a cărui schimbare se propune.

(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar, prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează, sau încetează calitatea de consilier local a viceprimarului, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

(9) Viceprimarul comunei Slatina-Timiș poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, în condiţiile prevăzute de Partea a VI-a, Titlul III, Capitolul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.


   Art. 12

Exercitarea temporară a atribuţiilor primarului de către viceprimar

(1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 sunt exercitate de drept de viceprimar, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.

(2) Consiliul local poate hotărî înlocuirea temporară a viceprimarului care exercită calitatea de înlocuitor de drept al primarului, ales în condiţiile art. 11 alin. (4).

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.

(4) Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului desemnat în condiţiile alin. (3), înainte de încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1).

(5) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare de către aceştia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplineşte atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea situaţiei respective, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar. Pe perioada exercitării atribuţiilor de primar, precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de primar.

(6) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.


   Secțiunea 3-a. Comisiile de specialitate

   Art. 13

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Slatina-Timiș

(1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliul local, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2) La data adoptării prezentului regulament, Consiliul Local al comunei Slatina-Timiș are 3 (trei) comisii de specialitate: 

a) Comisia nr.1- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protecția mediului, servicii și comert - 5  membri; 

b) Comisia nr.2- Comisia pentru învățământ, sănătate, cultura, protecția sociala, activități sportive și de agrement - 3  membri;

c) Comisia nr. 3- Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetatenilor - 3 membri.

(3) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protecția mediului, servicii și comert avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru următoarele domenii: 

a) Agricultură;

b) Activități economico-financiare;

c) Amenajarea teritoriului și urbanism;

d) Administrarea serviciilor publice furnizate.

e) Protecția mediului;

 (4) Comisia pentru învățământ, sănătate, cultura, protecția sociala, activități sportive și de agrement  avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru următoarele domenii: 

a) Învățământ, sănătate, activități sportive și turism;

b) Activități social-culturale, culte;

c) Muncă, familie și protecție socială;

(5) Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetatenilor avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru următoarele domenii:

a) Juridic ;

b) Disciplina și organizare ;

(6) Consiliul Local poate stabili oricând, pe bază de consens între consilierii locali, prin hotărâre adoptată în acest sens, o nouă structură a comisiilor de specialitate şi a domeniilor acestora, cu respectarea O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.


Art. 14

Desemnarea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate

(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri locali sau consilierilor locali independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către Consiliul Local, în funcție de ponderea acestora în cadrul autorității deliberative, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali. În acest sens, în vederea realizării proiectului de hotărâre a Consiliului Local, liderii grupurilor politice din Consiliul Local convin, prin consens, asupra componenței fiecărei comisii de specialitate, ținând cont, pe cât posibil, de următoarele:

a) reflectarea în fiecare comisie de specialitate a configurației politice a Consiliului Local;

b) opțiunea consilierului local;

c) pregătirea profesională și domeniul în care consilierul local își desfășoară activitatea;

d) în funcție de numărul membrilor Consiliului Local, un consilier local poate face parte din minim una și maxim trei comisii de specialitate, din care, una este comisia de bază;

e) echilibrul de gen;

f) echilibrul de reprezentare a localităților componente ale comunei Slatina-Timiș de către consilieri locali cu domiciliul/reședința în aceste localități.

(3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local. 

În vederea realizării proiectului de hotărâre a Consiliului Local, precum și a instrumentelor de prezentare și motivare, rezultatul negocierilor politice prevăzute la alin. (2) se transmite secretarului general al comunei Slatina-Timiș și primarului.

(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se utilizează următorul algoritm, cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali în componența comisiilor de specialitate, în ordinea crescătoare a numărului de mandate obținute de fiecare grup și a tipului comisiei:

Partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau candidatul independent

Numărul de mandate obținute

COMISIA I

COMISIA II

COMISIA III

A

1

1

0

0

B

3

1

1

1

C

7

3

2

2

Numărul de consilieri locali

11

5

3

3


(5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rând, de la stânga la dreapta, începând cu comisia de specialitate care are cele mai multe locuri alocate. Exemplul presupune alocarea fiecărui consilier local într-o singură comisie de specialitate. Pentru ca fiecare consilier local să facă parte din două sau trei comisii de specialitate se dublează sau se triplează numărul din coloana 1, aplicând apoi același algoritm.

(6) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri, care va fi întotdeauna  impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcție de specificul activitatilor ce se desfășoară în localitate. O comisie poate sa aibă în obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.

(7) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(8) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

(9) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenței comisiilor de specialitate se face prin hotărâre a Consiliului Local, pe bază de consens între consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2). 


   Art. 15

Atribuţiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Consiliul local stabilește, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte atribuții pe care le pot exercita comsiile de specialitate.

(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specifice comisiilor de specialitate.

(4) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.


   Art. 16

Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate

(1) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

(2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al comunei Slatina-Timiș cu privire la data şi locul şedinţei;

c) conduce şedinţele comisiei;

d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;

e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g) comunică secretarului general al comunei Slatina-Timiș, în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe a comisiei de specialitate.

(3) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;

c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;

d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

   Art. 17

Funcţionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.

(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 78 din prezentul regulament.

(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

(6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile art. 22 alin. (2) din prezentul regulament.

(7) Ordinea de zi se aprobă de comisie, la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(8) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al comunei Slatina-Timiș, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.

(10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmeşte avizul cu caracter consultativ al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.

(11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al comunei Slatina-Timiș, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu, înainte de aprobarea ordinii de zi.

(13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

(14) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(15) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.


   Art. 18

Comisiile speciale şi comisiile mixte

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare, formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

(2) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.


Capitolul IV. Funcționarea consiliului local


Secțiunea I. Rolul și atribuțiile consiliului local

Art. 19

Mandatul consiliului local

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).


Art. 20

Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleşilor locali

(1) Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.

(2) Consiliul local ales în urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale, îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.


Art. 21

Atribuţiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind comuna Slatina-Timiș, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei Slatina-Timiș;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei Slatina-Timiș;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă Statutul Comunei Slatina-Timiș, precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Slatina-Timiș; 

b) alege viceprimarul, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 11 alin. (2) din prezentul regulament;

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

d) exercită, în numele comunei Slatina-Timiș, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local al comunei Slatina-Timiș, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele comunei Slatina-Timiș, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei Slatina-Timiș;

f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) Dacă bugetul local al comunei Slatina-Timiș, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a) educaţia;

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

c) sănătatea;

d) cultura;

e) tineretul;

f) sportul;

g) ordinea publică;

h) situaţiile de urgenţă;

i) protecţia şi refacerea mediului;

j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

k) dezvoltarea urbană;

l) evidenţa persoanelor;

m) podurile şi drumurile publice;

n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

p) activităţile de administraţie social-comunitară;

q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea comunei Slatina-Timiș sau în administrarea sa;

r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza comunei Slatina-Timiș;

s) alte servicii publice de interes local, stabilite prin lege.

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei Slatina-Timiș cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:

a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea Comunei Slatina-Timiș;

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a comunei Slatina-Timiș, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea comunei Slatina-Timiș.

(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al comunei, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului comunei.

(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

     

Secțiunea a 2-a. Funcționarea consiliului local


Art. 22

Tipurile de şedinţe ale consiliului local

(1) Consiliul local al comunei Slatina-Timiș se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local al comunei Slatina-Timiș se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestinoarea situațiilor de criză sau de urgență.

Art. 23

Convocarea şedinţelor consiliului local

(1) Consiliul local al comunei Slatina-Timiș se convoacă după cum urmează:

a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c) din prezentul regulament;

b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocaţi, prin grija secretarului general al comunei Slatina-Timiș, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie, într-una dintre următoarele modalități:

a) în scris, 

b) prin mijloace electronice

c) în scris și prin mijloace electronice.

(3) Data şedinţei consiliului local, precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;

b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Slatina-Timiș, ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

(5) Documentul de convocare cuprinde, obligatoriu, următoarele informaţii despre şedinţă:

a) data, ora şi locul desfăşurării sau modalitatea de desfăşurare a şedinţei prin mijloace electronice la distanţă;

b) proiectul ordinii de zi;

c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(6) Secretarul general al comunei Slatina-Timiș transmite prefectului județului Caraș-Severin, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 53 alin. (2) lit. e).

(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.


Art. 24

Ordinea de zi

(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al comunei Slatina-Timiș şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (10) din prezentul regulament.

(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în comuna Slatina-Timiș, după caz, memorandumuri iniţiate de către primar, viceprimar sau secretarul general al comunei Slatina-Timiș, prin care iniţiatorul solicită acordul prealabil al consiliului local pentru întreprinderea unor acţiuni sau demersuri, precum şi orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Slatina-Timiș prin mass-media, prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (10) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (10).

(6) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. Propunerea pentru suplimentarea ordinii de zi se transmite de către secretarul general preşedintelui de şedinţă până cel târziu la data şi ora desfăşurării şedinţei, în vederea supunerii spre aprobare de către consiliul local.

(8) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (6), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.


Art. 25

Proiectele de hotărâri ale consiliului local

(1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, viceprimar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al comunei şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) La elaborarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, se vor respecta prevederile Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local adoptat prin Hotărârea Consiliului Local.

(3) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(4) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al comunei Slatina-Timiș:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.

(5) Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (4), se face de către primar împreună cu secretarul general al comunei.

(6) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri, se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate, înainte de pronunţarea acestora.

(7) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacă avizul este favorabil, se pot formula amendamente în cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele adoptate în cadrul comisiei de specialitate însoțesc proiectul de hotărâre care se dezbate în ședința consiliului local.

(9) Avizul comisiei și amendamentele formulate în cadrul acesteia, după caz, se transmit secretarului general al comunei, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.

(10) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

(11) Secretarul general al comunei Slatina-Timiș asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (10) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora, înainte de adoptarea ordinii de zi.

(12) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (10) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (6), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv, în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu, odată cu proiectul hotărârii.

(13) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.


Art. 26

Cvorumul şedinţelor consiliului local

(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.

(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

b) unei deplasări în străinătate;

c) unor evenimente de forţă majoră;

d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;

e) concediul de odihnă;

f) în cazul căsătoriei consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local, inclusiv;

g) în cazul botezului unei rude de până la gradul al III-lea a consilierului local, inclusiv;

h) unei delegații în interesul comunității locale sau în interesul serviciului;

i) în cazul participării la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională;

h) alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 78.

(4) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general al comunei.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa secretarului general al comunei, telefonic şi printr-o modalitate scrisă verificabilă (mesaj sms, whatsapp, e-mail, etc) cu minim o oră înainte de ora stabilită pentru începerea şedinţei, potrivit convocării.

      

Art. 27 Desfăşurarea şedinţelor consiliului local Slatina-Timiș

I. Desfăşurarea şedinţelor consiliului local prin prezenţa fizică la şedinţă

(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.

(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele - verbale ale şedinţelor consiliului local;

b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;

c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Slatina-Timiș, de a asista la şedinţele consiliului local, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui de şedinţă, şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română, iar toate documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.

(4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. Președintele de ședință poate oferi invitaților posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi

(5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(6) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul sătesc, după caz.

(7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(8) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, sau fiecărui grup politic de consilieri reprezentat în consiliul local precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.

(9) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(10) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

(11) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

(12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. 

(13) Amendamentele se formulează în scris și se pot depune de către primar, oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate.

(14) Pentru a putea fi dezbătut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general al comunei, cel mai târziu, în ziua ședinței consiliului local. 

(15) Amendamentele la proiectele de hotărâri ale consiliului local se transmit în formă scrisă și conțin următoarele elemente:

a) inițiatorul sau inițiatorii;

b) numărul de înregistrare și titlul proiectului de hotărâre a consiliului local, amendat;

c) tipul amendamentului: modificare sau completare;

d) textul inițial;

e) textul amendat;

f) motivația amendamentului;

g) semnătura persoanei care propune amendamentul.

(16) Secretarul general al comunei Slatina-Timiș numerotează amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotărâre a Consiliului Local în ordine crescătoare a articolelor pe care le afectează. Secretarul general numerotează amendamentele depuse ținând cont de ordinea textelor amendate în cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. În cazul în care două sau mai multe amendamente se referă la același text din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local, acestea se numerotează în ordinea în care au fost primite de către secretarul general.

(17) În mod excepțional, în timpul dezbaterilor se pot face amendamente verbale la proiectul de hotărâre a consiliului local, însă acestea se formulează de comun acord cu inițiatorul proiectului de hotărâre a consiliului local. Conținutul amendamentelor se menționează în procesul-verbal de ședință.

(18) Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea numerotării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fără a mai fi supuse votului.

(19) După supunerea la vot a tuturor amendamentelor, se supune la vot proiectul de hotărâre a consiliului local în forma amendată.

(20) Respingerea unui proiect de hotărâre a consiliului local, înscris pe ordinea de zi, precum și orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi, nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ, în acest caz, menționându-se doar rezultatul votului în procesul-verbal al ședinței, fără redactarea unei hotărâri a consiliului local.

(21) Supunerea la vot în timpul ședințelor consiliului local a unei situații procedurale prevăzute de regulament nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ. Menționarea acestor situații procedurale precum și rezultatul votului se face obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

(22) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al comunei.

(23) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al comunei îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(24) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(25) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al comunei, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al comunei, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.

(26) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general al comunei afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a comunei o copie a procesului-verbal al şedinţei.


II. Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local al Comunei Slatina-Timiș, 

prin mijloace electronice de comunicare la distanţă

(1) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism, şi alte situaţii care fac imposibilă sau inoportună prezenţa consilierilor locali la locul desfăşurării unei şedinţe în fizic a consiliului local, şedinţele consiliului local al comunei Slatina-Timiș, respectiv ale comisiilor de specialitate, se convoacă şi se desfăşoară prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, pe baza prezentei proceduri, sau, dacă aceasta din urmă nu corespunde situaţiei concrete care generează nevoia desfăşurării şedinţei de la distanţă, şedinţa se va desfăşura pe baza unei proceduri ad-hoc, prevăzută ca anexă la dispoziţia primarului prin care se convoacă şedinţa, procedură ad-hoc supusă aprobării consiliului local, cu majoritate simplă, pe primul punct al ordinii de zi al şedinţei respective.

(2) Convocarea şedinţei prin mijloace electronice de comunicare la distanţă se face în conformitate cu prevederile Codului Administrativ. 

(3) Convocarea consilierilor locali se face prin grija secretarului general al comunei Slatina-Timiș, de către structura suport din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (telefon, sms, e-mail, aplicaţii de comunicare pe internet de tip Whatsapp) pentru fiecare consilier în parte, potrivit opţiunii şi posibilităţilor tehnice de care acesta dispune, cu asigurarea contactării telefonice pentru confirmarea luării la cunoştinţă.

(4) Materialele prevăzute pe ordinea de zi se pun la dispoziţia consilierilor locali prin mijloace electronice (fişiere pdf sau jpg comunicate prin e-mail sau aplicaţii de comunicare pe internet) sau, în mod excepţional, după caz, pe hârtie, la domiciliu, prin delegat din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau SVSU.

(5) Şedinţele comisiilor de specialitate se ţin tot prin mijloace de comunicare la distanţă (de regulă prin whatsapp sau consultare telefonică a fiecărui membru al comisiei şi preluarea votului) prin grija preşedinţilor de comisii vizate, până cel târziu cu o zi înaintea datei stabilite pentru şedinţa plenului consiliului local, cu excepţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată şi la care nu se dispune de intervalul de timp necesar.

(6) Amendamentele propuse de consilieri se transmit exclusiv preşedinţilor comisiilor de specialitate, care le va include în conţinutul rapoartelor de avizare a proiectelor de hotărâri, spre a fi supuse votului în şedinţa plenului consiliului.

(7) Rapoartele de avizare şi procesele verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate se întocmesc în acelaşi termen de către preşedintele comisie de specialitate, iar concluziile se comunică în aceeaşi zi prin sms sau whatsapp secretarului general al comunei, după cum urmează: 

La punctul 1 - „aviz favorabil”, sau „aviz favorabil cu următoarele amendamente: .....” sau „aviz negativ”.

La punctul 2 - ... etc.

(8) Şedinţa consiliului local începe la ora stabilită în convocator şi se desfăşoară prin comunicare pe whatsapp sau, dacă traficul de date pe internet nu este disponibil, prin sms.

(9) Preşedintele de şedinţă, cu sprijinul tehnic al structurii suport secretar general din aparatul de specialitate al primarului, transmite tuturor consilierilor mesajul <Vă rog să comunicaţi participarea la şedinţa CL Slatina-Timiș, răspunzând cu mesajul „prezent”>. 

(10) Se comunică consilierilor situaţia cvorumului de şedinţă şi începerea acesteia, după caz.

(11) Se supune aprobării Ordinea de zi, transmiţând mesajul <Supun aprobării ordinea de zi, vă rugăm să comunicaţi votul dumneavoastră, răspunzând printr-un mesaj cu textul „da”, sau „nu”, sau „abţinere”>.

(12) Se comunică înapoi consilierilor aprobarea sau respingerea ordinii de zi propuse.

(13) Dacă ordinea de zi a fost aprobată, se continuă şedinţa, dacă nu, se comunică închiderea acesteia, sau supunerea la vot a unei propuneri de ordine de zi modificată.

(14) Continuând şedinţa, se trece la exprimarea voturilor pe punctele aprobate pe ordinea de zi, transmiţând mesajul <La punctul 1, avem aviz favorabil al comisiilor, vă rugăm să comunicaţi votul dumneavoastră, răspunzând la acest mesaj printr-un mesaj cu textul „da”, sau „nu”, sau „abţinere”>. 

(15) Dacă există amendamente care au fost propuse comisiilor de specialitate, se începe cu comunicarea acestora, pe rând, cu votarea fiecaruia în parte. După votul pe eventualele amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, cu amendamentele admise incorporate. 

(16) După fiecare vot, se comunică de fiecare dată în grup rezultatul acestuia, indiferent de natura şi obiectul votului, apoi se trece la punctul următor, până la epuizarea ordinii de zi şi anunţarea închiderii şedinţei.

(17) Procesul – verbal al şedinţei, semnat de către secretarul general al comunei Slatina-Timiș şi de către preşedintele de şedinţă, include descrierea succintă a procedurilor de pregătire şi de desfăşurare propriu-zisă a şedinţei, stenograma dezbaterilor şi voturilor exprimate, preluate din aplicaţia în care s-a desfăşurat şedinţa, precum şi o anexă tabelară în care se consemnează nominal prezenţa la şedinţă şi toate voturile exprimate în cursul şedinţei. 

(18) Procesul-verbal de şedinţă va fi postat pe pagina de internet a comunei Slatina-Timiș şi pus la dispoziţia consilierilor, pentru informare, conform prezentului ROF, în vederea aprobării acestuia în următoarea şedinţă a consiliului local.

(19) În mod excepţional, procedura de vot prin sms sau mesaje în aplicaţia electronică utilizată poate fi înlocuită cu exprimarea votului prin apel nominal, telefonic, către preşedintele de şedinţă, care comunică imediat voturile astfel exprimate în aplicaţia electronică. În acest caz, consilierii locali sunt contactaţi telefonic, pe rând, de către preşedintele de şedinţă, pentru a exercita votul telefonic şi a stabili detaliile privind certificarea ulterioară a acestui vot în tabelul nominal.

(20) Formulele de adresare indicate în cuprinsul prezentului capitol sunt orientative, preşedintele de şedinţă, primarul, secretarul general şi ceilalţi participanţi la şedinţa on-line a consiliului local putând utiliza şi alte formule de exprimare, care să reflecte fără echivoc procedurile urmate în cadrul şedinţei, sau votul exprimat.


Secțiunea a 3-a. Procedura de vot

Art. 28

Adoptarea hotărârilor consiliului local

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate simplă, absolută sau calificată, după caz.

(2) Hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor locali în funcţie, definită la art. 2 lit. i), următoarele hotărâri ale consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;

b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;

c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

h) hotărârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivității locale, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

i) hotărârile privind înființarea comisiilor speciale și mixte;

j) alte hotărâri prevăzute de lege sau de prezentul regulament. 

(4) Consiliul local stabilește prin majoritatea absolută prevăzută la art. 2 lit. i), următoarele subiecte care completează Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local al comunei Slatina-Timiș: 

a) condițiile în care președintele de ședință asigură menținerea ordinii în cadrul ședințelor consiliului local;

b) alte atribuții și însărcinări pe care comisiile de specialitate le pot îndeplini la nivelul consiliului local;

c) alte situații, față de cele prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a)-d), în care consiliul local consideră absență motivată a unui consilier local la ședințele consiliului local;

d) posibilitatea și modalitatea concretă prin care cetățenii cu domiciliul sau reședința în comuna Slatina-Timiș să asiste la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet;

e) condițiile în care pot participa la lucrările consiliului local, pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din comuna Slatina-Timiș, precum și alte persoane interesate;

f) tipologia problemelor pentru care președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal;

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la ședință, care semnează hotărârea consiliului local, în cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, alta decât cea prevăzută la art. 29 alin. (3);

h) procentul aplicabil cu privire la indemnizația lunară a consilierilor locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate.

(5) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.

(6) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:

a) prin ridicarea mâinii;

b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;

c) electronic.

(7) Consiliul Local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afara cazurilor când prin lege sau prin Regulamentul de organizare și funcționare se stabilește o anumită modalitate.

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

(11) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (10).

(12) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

(13) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită prezenţa cel puţin egală cu majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.

(14) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.

(15) Proiectele de hotărâri respinse prin vot de către consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.


Art. 29

Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local

(1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al comunei Slatina-Timiș.

(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, în scris, hotărârea consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă. 

(3) Desemnarea acestor consilieri se realizează într-una din următoarele modalități:

a) în funcție de configurația politică de la ultimele alegeri locale;

b) de unul dintre cei mai în vârstă consilieri și de unul dintre cei mai tineri dintre consilierii locali participanți la ședință;

c) prin altă modalitate stabilită de consiliul local potrivit art. 28 alin (4).

(4) Secretarul general al comunei nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.


Secțiunea a 4-a. Comunicarea hotărârilor consiliului local

Art. 30

      Acte administrative adoptate de consiliul local

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual.

(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliul local adoptă sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.


Art. 31

Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a hotărârilor consiliului local

(1) Secretarul general al comunei Slatina-Timiș comunică hotărârile consiliului local prefectului județului Caraș-Severin în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al comunei şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(4) Hotărârile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al comunei Slatina-Timiș.

(5) Hotărârile, documentele şi informaţiile financiare, precum şi alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local.


Art. 32 

Hotărârile consiliului local cu caracter normativ

(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.


Art. 33

Alte modalități de aducere la cunoștință publică a hotărârilor consiliului local cu caracter normativ

(1) Aducerea la cunoștința publică a hotărârilor cu caracter normativ se realizează prin:

a) publicare pe pagina de internet a comunei Slatina-Timiș și/sau în Monitorul Oficial Local;

b) afișare într-un spațiu accesibil publicului, stabilit prin dispoziție a primarului;

c) publicare în mass-media locală.

(2) Secretarul general asigură aducerea la cunoștință publică, potrivit alin. (1), consemnând pe fiecare hotărâre a consiliului local în parte, sub semnătura sa, modalitatea utilizată.


Art. 34

Hotărârile consiliului local cu caracter individual

(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.


Art. 35

Verificarea legalităţii actelor administrative

Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefectul județului Caraș-Severin, conform prevederilor art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


Secțiunea a 5-a. Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâri

      Art. 36

Iniţiativa cetăţenească

(1) Cetăţenii care domiciliază pe raza comunei Slatina-Timiș pot propune consiliului local, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Slatina-Timiș.

(3) Iniţiatorii depun la secretarul general al comunei Slatina-Timiș forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului general al comunei. 

(4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul general al comunei Slatina-Timiș.

(5) Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.

(6) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Slatina-Timiș, iar consiliul local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

(7) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general al comunei, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.


Art. 37

Principii și reguli în asigurarea transparenței decizionale de către consiliul local, în raporturile cu cetățenii

(5) Pentru asigurarea transparenței decizionale în raporturile cu cetățenii, consiliul local va respecta următoarele principii:

a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de consiliul local, precum și asupra proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;

b) consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la inițiativa consiliului local, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;

c) participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ.

(5) Se vor respecta următoarele reguli:

a) ședințele consiliului local au caracter public, în condițiile legii și ale regulamentului;

b) dezbaterile vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței consiliului local și făcute publice, în condițiile legii și ale regulamentului;

c) hotărârile adoptate în ședințele Consiliului Local vor fi înregistrate, arhivate și, după caz, făcute publice, în condițiile legii și ale regulamentului;

(3) Aceste prevederi nu se aplică în cazul procesului de elaborare a hotărârilor de consiliu local și în cel al ședințelor în care sunt prezentate:

a) informații privind apărarea națională, siguranța națională și ordinea publică, precum și deliberările care fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii; 

b) valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii; 

c) datele cu caracter personal.


Art. 38

Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâri

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ, inițiatorul are obligația, prin intermediul secretarului general al comunei, să aducă la cunoștință publică un anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ. 

Secretarul general va transmite proiectele de hotărâre cu caracter normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații. 

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoștință publică, în condițiile alin. (1) cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile administrației publice locale. Anunțul va cuprinde referatul de aprobare al inițiatorului privind necesitatea adoptării hotărârii cu caracter normativ propus, textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ. 

(3) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2). 

(4) La publicarea anunțului, inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ supus dezbaterii publice. 

(5) Primarul va desemna o persoană din cadrul aparatului de specialitate, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ propus. 

(6) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ se transmite spre analiză și avizare autorităților publice interesate numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate potrivit alin. (4). 

(7) Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să organizeze o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică. 

(8) În toate cazurile în care se organizează întâlniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei și a locului unde urmează să fie organizate. Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la acesta. 

(9) În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre cu caracter normativ se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare. 

(10) Pentru proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse prin inițiativă cetățenească, obligațiile menționate la aliniatele (1), (4) și (7) revin primarului. 

(11) Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris de cetățeni și asociațiile legal constituite ale acestora.

Art. 39

Participarea persoanelor interesate la lucările ședințelor publice ale consiliului local

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice ale consiliului local se va face în condițiile art. 27, cu respectarea prealabilă a următoarelor etape: 

a) anunțul privind ședința consiliului local se afișează la sediul consiliului local, pe pagina de internet proprie sau se transmite către mass-media, după caz, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea ședințelor ordinare și cu cel puțin 24 de ore înaintea ședințelor extraordinare convocate în termen de 3 zile, cu excepția situațiilor în care consiliului local este convocat de îndată în ședințe extraordinare; 

b) acest anunț trebuie adus la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotărâre cu caracter normativ care urmează să fie dezbătute în ședința consiliului local; 

c) anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței consiliului local, precum și proiectul ordinii de zi.

d)  persoanele interesate să participe fizic la lucrările şedinţei consiliului local trebuie să depună o cerere scrisă în acest sens, la registratura generală a primăriei comunei Slatina-Timiș, cerere care se aprobă/se respinge de către preşedintele de şedinţă şi se comunică persoanei interesate până la începerea şedinţei.

(2) Consiliul local poate hotărî prin majoritate simplă aprobarea unei cereri de participare la şedinţă care a fost respinsă în condiţiile alin. (1) litera d) sau ca ședințele consiliului local să fie înregistrate în condițiile art. 27 alin. (2) lit. c) și art. 28 alin. (4), lit. d).

Art. 40

Dreptul de acces al persoanelor interesate la înregistrările ședințelor consiliului local

În temeiul art. 27 alin. (2), lit. c) și ale art. 28 alin. (4), lit. d), înregistrările ședințelor consiliului local pot fi făcute publice, la cerere, în condițiile legislației privind liberul acces la informațiile de interes public

Art. 41

Delegatul sătesc

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sătească, convocată de primar cu cel puţin 15 zile înainte şi desfăşurată în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a secretarului general al comunei.

(3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare, consemnată într-un proces-verbal care se prezintă în prima şedinţă a consiliului local. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situaţii:

a) demisie;

b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui delegat este;

c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării comunei;

d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;

e) punerea sub interdicţie judecătorească;

f) pierderea drepturilor electorale;

g) deces.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3), care se aplică în mod corespunzător.

(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în această funcţie, în condiţiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegaţii săteşti sunt invitaţi în mod obligatoriu. Delegaţii săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei.


Art. 42

Adunările cetăţeneşti

(1) Cetăţenii comunei Slatina-Timiș pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti, organizate pe sate.

(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.

(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenta majorităţii cetăţenilor cu drept de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.

(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Slatina-Timiș.

Capitolul V. Dizolvarea consiliului local

 Art. 43

Situaţiile de dizolvare a consiliului local

(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcţie este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local şi nu a putut fi completat cu supleanţi în condiţiile art. 6 din prezentul regulament de organizare și funcționare al consiliului local.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.


Art. 44

Referendumul local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Slatina-Timiș.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.


Art. 45

Organizarea referendumului local

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul local al comunei Slatina-Timiș.

(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi un judecător de la Judecătoria Caransebes. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Slatina-Timiș. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.


Art. 46

Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului

(1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului, se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului județului Caraș-Severin.


Art. 47

Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

(1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al comunei Slatina-Timiș rezolvă problemele curente ale comunei, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(2) În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 43, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al comunei Slatina-Timiș este vacantă, prefectul județului Caraș-Severin numeşte, prin ordin, o persoană, prin detaşare, în condiţiile Părţii a VI-a, Titlul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, care să exercite atribuţiile de secretar general al comunei, pentru a rezolva problemele curente ale comunei, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei Slatina-Timiș, în condiţiile legii.

(3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al comunei, prevăzute la Titlul VII al prezentei părţi şi la Partea a VI-a, Titlul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), prin excepţie de la prevederile Părţii a VI-a, Titlul II din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei se organizează de Instituţia Prefectului județului Caraș-Severin.

(5) Numirea în funcţia de secretar general al comunei se face, în situaţia prevăzută la alin. (2) sau în situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. (2), de către prefectul județului Caraș-Severin, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.


Capitolul VI. Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier

Secțiunea 1. Exercitarea mandatului de consilier local

Art. 48

Mandatul aleşilor locali

Mandatul consilierului local este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.


Art. 49

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor comunei Slatina-Timiș

Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele comunei Slatina-Timiș în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

Art. 50

Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali

Comuna Slatina-Timiș este  reprezentată de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali, de către primar. Primarul poate delega calitatea de reprezentant al comunei în adunările generale, viceprimarului, administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.


Art. 51

Suspendarea mandatului de consilier local 

(1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situaţii:

a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului județului Caraș-Severin care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al comunei şi primarului, iar în prima şedinţă ulterioară comunicării, consiliul local ia act de această situaţie, prin hotărâre.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c), se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

(6) În cazul în care faţă de consilierul local al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.


Art. 52

Suspendarea mandatului viceprimarului

(1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului județului Caraș-Severin, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5) În cazul în care faţă de viceprimarul suspendat din funcţie a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

Art. 53

Încetarea mandatului de consilier local 

(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;

e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;

f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

h) punerea sub interdicţie judecătorească;

i) pierderea drepturilor electorale;

j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

l) deces.

(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefectul județului Caraș-Severin, secretarul general al comunei Slatina-Timiș şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

(6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. 

Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată Judecătoriei Caransebes, să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 8, precum şi consilierului local. Această hotărâre nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stări de fapt.

(7) Consiliul local are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al comunei, cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). 

În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefectul județului Caraș-Severin prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al comunei, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local, după caz.

(8) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefectul județului Caraș-Severin prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

(9) Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de îndată Judecătoriei Caransebes, care are competența de a valida mandatul supleantului, în condiţiile art. 8, consilierului local şi secretarului general al comunei Slatina-Timiș.

(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al comunei. Referatul este însoţit de acte justificative.

(11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului județului Caraș-Severin de către instanţă.

(12) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul județului Caraș-Severin constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei Caransebes, care are competența de a valida mandatul supleantului, în condiţiile art. 8, consilierului local şi secretarului general al comunei Slatina-Timiș.

(13) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) - f), hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

(14) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general al comunei, care are obligaţia afişării acesteia la sediul Primăriei Slatina-Timiș, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.

(15) Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu primul supleant care îndeplineşte calitatea de membru confirmat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

(16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al comunei Slatina-Timiș, primarului și preşedintelui de şedinţă. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată Judecătoriei Caransebes, care are competența de a valida mandatul supleantului, în condiţiile art. 8.

(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

(19) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

(20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;

b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.


Art. 54

Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier

   (1) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 53 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată, şi a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în condiţiile art. 11.


Secțiunea a 2-a. Drepturile consilierilor locali 

Art. 55

Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali

(1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de primar, precum şi un semn distinctiv al calităţii de viceprimar. Legitimaţia viceprimarului este înmânată de către secretarul general al comunei Slatina-Timiș.

(2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(4) Modelul legitimaţiei de viceprimar și de consilier local şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, a semnelor distinctive, respectiv, a eşarfelor se suportă din bugetul local.

(6) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(7) Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.


Art. 56

Protecţia aleşilor locali

(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.

(2) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(3) Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului județului Caraș-Severin, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

(5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.


Art. 57

Grupurile de consilieri locali 

(1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. Denumirea, componența și conducerea grupului politic se transmit secretarului general care informează consiliul local asupra grupurilor politice formate.

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.


Art. 58

Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior

(1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de muncă, respectiv, raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, ori în cadrul regiilor autonome sau societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

(2) Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei literar-artistice.

(4) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

(5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei şi a gradului de încadrare se iau în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.

(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile prevăzute de lege.


Art. 59

Indemnizaţia

(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.

(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative.

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, dacă acestea au fost organizate şi desfăşurate în condiţiile legii.

(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul local al comunei Slatina-Timiș.

(5) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

(6) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:

IL = 0,1 x IP x (0,65 x PCL/ NȘCL+ 0,35 x PCS/NȘCS), 

unde IL este indemnizația lunară pentru consilierul local, IP este indemnizația lunară a primarului, PCL este numărul de participări ale consilierului local la ședințele Consiliului Local din luna respectivă, PCS este numărul de participări ale consilierului local la ședințele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivă, NȘCL reprezintă numărul ședințelor ordinare și extraordinare Consiliului Local din luna respectivă, NȘCS reprezintă numărul ședințelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivă.

(7) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul local al comunei Slatina-Timiș.

(8) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.

(9) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

(10) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

(11) Consilierii locali şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.


 Art. 60

Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative

Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.


Art. 61

Transportul

Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.


Art. 62

Formarea profesională

(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.

(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.

(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.


Art. 63

Accesul la informaţii

(1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.


Art. 64

Dreptul la asociere

Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.


Secțiunea a 3-a. Obligaţiile aleşilor locali

Art. 65

Respectarea legii

(1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Art. 66

Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.


Art. 67

Buna-credinţă şi fidelitatea

Consilierii locali aflaţi în serviciul colectivităţii locale, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai comunei, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.


Art. 68

Probitatea şi discreţia profesională

Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.


Art. 69

Cinstea şi corectitudinea

(1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.


Art. 70

Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali

(1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe semestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(2) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarii sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al comunei.

(3) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.


Art. 71

Transparenţa activităţii

(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al comunei şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

(2) Consilierii locali pot adresa întrebări şi interpelări primarului sau viceprimarului.

(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.

(4) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral, până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului local.


Capitolul VII. Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese

Art. 72

Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcției de viceprimar și de consilier local

(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de viceprimar și de consilier local este cel prevăzut în Cartea I, Titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.


Art. 73

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcția de viceprimar și de consilier local

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de Cartea I, Titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;

d) o altă autoritate din care face parte;

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe, la începutul şedinţei consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art. 74

Declaraţia de interese şi declaraţia de avere

Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.


Art. 75

Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.


Capitolul VIII Răspunderea aleșilor locali

Art. 76

Tipurile de răspundere a aleşilor locali

Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.


Art. 77

Răspunderea consilierilor locali 

(1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar la cererea consilierului local, se menţionează în mod expres votul acestuia.


Art. 78

Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali 

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de şedinţă;

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarilor.

(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.


Art. 79

Avertismentul

La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art. 80

Chemarea la ordine

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.


Art. 81

Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală

În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art. 82

Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate

(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local, după caz, şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.


Art. 83

Aplicarea sancţiunilor

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritatea absolută.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. e) şi f), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.

(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. a)-d).

(4) Sancţiunile prevăzute la art. 78 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local.


Art. 84

Sancţiuni aplicabile viceprimarilor   

(1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 11.

(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.


Art. 85

Răspunderea aferentă actelor administrative

(1) Preşedintele de şedinţă al consiliului local, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine exclusiv autorităţii deliberative, respectiv, executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale emis sau adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii, s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.


Capitolul IX Alte dispoziții

Art. 86

Secretarul general al comunei Slatina-Timiș

(1) În temeiul art. 243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, secretarului general al comunei Slatina-Timiș îi revin următoarele atribuții principale în relația cu consiliul local:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect; 

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); 

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local; 

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 

h) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local; 

i) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali; 

j) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 

k) informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; 

l) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora; 

m) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 73 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

o) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local.

(2) Secretarul general întocmește și face public un raport anual privind transparența decizională, care va cuprinde cel puțin următoarele elemente: 

a) numărul total al recomandărilor primite; 

b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate; 

c) numărul participanților la ședințele publice; 

d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; 

e) situația cazurilor în care consiliul local a fost acționat în justiție pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparența decizională; 

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora; 

g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului. 

(3) Raportul anual privind transparența decizională va fi adus la cunoștință publică prin grija secretarului general.


Capitolul X. Dispoziții finale


Art. 87  - Calculul termenelor prevăzute în prezentul regulament se realizează conform art. 599 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor reglementate expres altfel în conţinutul acesteia.

Art. 88 (1) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare este intocmit în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile și completarile ulterioare.

(2) Ori de câte ori se fac trimiteri, în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, la prevederi din articole,  sunt incidente prevederile articolelor mentionate, din Ordonanta de Urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile și completarile ulterioare.

  (3)  Regulamentul de Organizare și Funcționare  se completeaza și cu prevederile actelor normative aflate în vigoare  și care sunt incidente în materie.REGULAMENTUL nr. 6207 din 06.07.2017 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL COMUNEI SLATINA TIMIS (la nivel de compartiment)

Anexa nr.1 HCL nr.74 /21.07.2017


CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comuneiSlatina Timis (la nivel de compartiment), se organizează în subordinea consiliului local al comunei Slatina Timis, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este constituit în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comunei Slatina Timis se constituie fără personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului local.

 

Art. 3 - (1) Scopul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.

(2) Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Art. 4 – Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este coordonată şi controlată metodologic, în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi de Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Caraş-Severin, denumită în continuare Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Caraş- Severin..

Art. 5 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, precum şi desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghişeu unic.

(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor (la nivel de compartiment) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al comunei Slatina Timis, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2) Organigrama serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este prevăzută în anexa nr. 1 la hotărârea de înfiinţare a S.P.C.L.E.P.

(3) Statul de funcţii al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este prevăzut în anexa nr. 2 la hotărârea de înfiinţare a S.P.C.L.E.P.

Art. 7 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:

 1. a) - evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
 2. b) - stare civilă;
 3. c) - eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
 4. d) - informatică;
 5. e) - analiză - sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.

Art. 8 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor exercită atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.

(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între coordonator şi personalul subordonat acestuia.

Art. 9 - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de compartiment

(2) La nivelul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, activitatea de control şi coordonare este atributul conducerii şi se realizează prin intermediul coordonatorului. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, coordonatorul poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(3) În cadrul compartimentului se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar a activităţii acestora, a echilibrării sarcinilor şi a armonizării eforturilor necesare pentru asigurarea unităţii de acţiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

 

Art. 10 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din comuna Slatina Timis, în care funcţionează serviciul.

Art. 11 - (1) Coordonarea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este asigurată de secretarul comunei.

(2) Numirea coordonatorului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se face prin dispoziţia primarului.

Art. 12 - (1) Coordonatorul serviciului reprezintă serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu şefii (comandanţii) unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale.

(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor propune primarului emiterea unor dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor poate delega unele atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine.

Art. 13 – (1) Coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor răspunde în faţa consiliului local şi primarului de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fişei postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa coordonatorului serviciului şi a primarului.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR


Art. 14 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
 2. înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
 3. întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
 4. întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
 5. constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
 6. actualizează Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor;
 7. utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 8. furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 9. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
 10. primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
 11. primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;
 12. ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 13. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 14. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secţiunea I

 ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Art. 15 – În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, cărţilor de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi înmânează solicitanţilor documentele în cauză;
 2. primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
 3. primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate şi înmânează documentele solicitate;
 4. înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 5. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
 6. desfăşoară activităţi de distribuire a cărţilor de alegător;
 7. desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 8. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
 9. efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condiţiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;;
 10. identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 11. colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală potrivit atribuţiilor ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor;
 12. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 13. soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice;
 14. acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
 15. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 16. întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în cadrul serviciului;
 17. asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale de scădere din gestiune;
 18. răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
 19. organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale manuale;
 20. asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 21. sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;
 22. răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
 23. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 24. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.
Secţiunea II

ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Art. 16 – Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
 2. înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 3. eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 4. eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 5. trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială de domiciliu a titularului actului de stare civilă, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;
 6. trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
 7. trimite, structurii de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;
 8. întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
 9. dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
 10. atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate;
 11. propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
 12. reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
 13. m) primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, verifică actele depuse, întocmeşte referatul cu propunerea de admitere sau respingere a cererii şi comunică întreaga documentaţie serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor pentru emiterea dispoziţiei;
 14. primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 15. n) primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
 16. primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
 17. primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
 18. înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
 19. transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
 20. înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă exemplarul I ;
 21. sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
 22. eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
 23. efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;
 24. efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;
 25. efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 26. efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
 27. primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;
 28. ab) confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ;
 29. ac) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;
 30. ad) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta;
 31. ae) comunică structurii de evidenţă a persoanelor pentru înregistrea în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităţilor administrativ – teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;
 32. af) colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;
 33. ag) colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
 34. ah) transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;
 35. ac) transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte;
 36. ai) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 37. aj) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
 38. ak) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 39. al) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
 40. am) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
 41. an) colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
 42. ao) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;
 43. ap) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative.
Secţiunea III

ATRIBUŢII PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE, A PERMISELOR DE CONDUCERE, A CERTIFICATELOR DE INMATRICULARE ŞI A PLĂCILOR CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR (NU SE EFECTUEAZA).

Art. 17 - Pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. primeşte cererile, preia în sistem informatizat imaginile solicitanţilor şi soluţionează, în sistem de ghişeu unic, precum şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de competenţă;
 2. trimite serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple electronice, respectiv serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele necesare în vederea producerii paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
 3. preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânării lor către solicitanţi;
 4. înmânează paşapoartele simple electronice, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, persoanelor fizice care au solicitat eliberarea acestora;
 5. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise de cetăţeni în formularele utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi certificatelor de înmatriculare;
 6. ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 7. îndeplineşte şi alte atribuţii pe linia eliberării documentelor în sistem de ghişeu unic, reglementate prin acte normative.
Secţiunea IV

ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ

Art. 18 – Pe linie informatică, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. actualizează Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
 2. actualizează Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative, precum şi cu informaţiile preluate din comunicările primite şi extrage din R.J.E.P. situaţii statistice pe linie de evidenţă a persoanelor, utilizând aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.;
 3. preia în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi datele privind persoanele decedate;
 4. preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în buletinul de identitate;
 5. operează în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor de identitate şi a cărţilor de identitate provizorii;
 6. clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
 7. operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
 8. colaborează cu primarul localităţii în vederea actualizării listele electorale permanente;
 9. desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);
 10. execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
 11. evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la hardware şi sistem de operare;
 12. participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiştii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. Bucureşti;
 13. asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service cu informarea serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
 14. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
 15. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 16. îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrului Local de Evidenţă a Persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secţiunea V

ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZĂ,

SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

 Art. 19 – În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
 2. verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;
 3. organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
 4. asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării;
 5. repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
 6. asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
 7. organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;
 8. centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
 9. transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, sintezele şi analizele întocmite;
 10. asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 20 - (1) Atribuţiile coordonatorului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi ale personalului sunt prevăzute în fişele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, fişele postului vor fi reactualizate cu avizul secretarului (care este si coordonator) şi aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale.

Art. 21 - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 22 - Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască şi să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.

Întocmit,

Coordonator Serviciu

TODOR CRISTI-RUSALIN

Copyright © 2007-2024 - Primăria Slatina-Timiş

Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin, România

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii