Regulamentele privind Procedurile Administrative

Monitorul Oficial Local - Primăria Slatina-Timiş


Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Slatina-Timiș

HOTĂRÂREA nr. 86 din data de 13.12.2018


Consiliul local al comunei Slatina Timis,judeţul Caras Severin,intrunit in sedinta ordinara din 13.12.2018, avand in vedere:

 • văzând expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de d-lui primar , prin care propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de speciliatate al Primarului;
 • văzând referatul compartimentului de specialitate al Primarului;
 • în temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • în temeiul prevederilor Legii nr.188/1999,privind Statul Functionarilor Publici , cu modificarile si complectarile ulterioare si Legea nr.53/2003 Codul Muncii ,cu modificarile si complectarile ulterioare:
 • în temeiul Legii nr. 144/21.05.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţio-narea A.N.I.;
 • în temeiul art.36 alin.2 lit. a şi alin. 3 lit.a şi art. 45 alin.1, lit.a , art.48, art.115 alin.1 litera b si alin.3 cât şi art.117 alin.1 litera a, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata în anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL ADOPTA PREZENTA HOTARARE:


Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de speciliatate al Primarului comunei , conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data adoptării prezentei hotarari orice hotarare anterioara se abroga

ART. 3 - Prezenta hotărâre se comunică conform prevederilor art. 48 alin 2 , art. 49 alin 1 şi art. 115, lit.b, din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală cu modificările şi completările ulterioare la,:

 • Institutia Prefectului –judetului Caras-Severin.
 • Primarului comunei Slatina Timis .
 • Tuturor angajatilor din cadrul unitatii.
 • Se va duce la cunostinta publica prin afisare la sediu.
 • Se va afisa pe seit-ul primariei.

Prezenta hotarare a fost adoptata astfel:

Nr. Consilieri alesi ai Comunei Slatina Timis = 13

Nr. Consilieri Prezenti in cadrul sedintei = 9

VOTURI Pentru = 9PRESEDINTELE SEDINTEI,
CONS. V. DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
jr. B. SZUPP


REGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL SLATINA-TIMIŞ

Anexa la Hotararea Consiliului local nr. 47 din 11.07.2016

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA I

Norme privind constituirea Consiliului Local

Art. 1. – (1) în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, prefectul convoacă Consiliul Local în şedinţă de constituire, în termen de 20 de zile de la data alegerilor.

(2) Şedinţa este legal constituită, dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul consilierilor locali, declaraţi aleşi.

(3) în cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă.

în acest scop, prefectul va emite un nou Ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circu-mscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.

(4) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţe a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare.

Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(5) Prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii .

(6) Dacă pe listele de candidaţi ale partidelor în cauză nu mai sunt supleanţi, sau aceştia refuză la rândul lor să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru ocuparea posturilor declarate vacante. Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr.115/2015 ,privind alegerea autorităti-lor administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi precum şi candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

(7) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia.

(8) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 dintre cei mai tineri consilieri.

(9) Preşedintele de vârstă anunţă situaţia consilierilor prezenţi, precum şi ordinea de zi a şedinţei de constituire, care va avea următoarele puncte:

a)-alegerea comisiei de validare;

b)-validarea mandatelor consilierilor aleşi;

-1-

c)-depunerea jurământului de către consilieri;

d)-aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate.

Art. 2. – Secretarul primăriei prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi, şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

Art. 3. – (1)Se trece la constituirea grupurilor de consilieri locali, începând cu partidul care a obţinut cele mai multe voturi la alegerea consiliului local.

(2) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(3) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) pot constitui un grup prin asociere.

(4) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

(5) Prevederile alin. (2) se aplică şi consilierilor independenţi.

(6) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

(7) în cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

(8) Prevederile alin. 2)-7) se aplică în mod similar pe întreaga durată de funcţionare a consiliului local

Art. 4. – Pentru validarea mandatelor de consilieri, se alege dintre consilieri prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâini, o comisie de validare compusă dintr-un număr de 3 consilieri.

Art. 5. – (1)Componenţa comisiei va reflecta pe cât posibil configuraţia politică a consiliului.

(2)Comisia de validare funcţionează pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local.

Art. 6. – (1)Desemnarea de candidaţi pentru comisia de validare se face de grupurile de consilieri care reprezintă acelaşi partid sau alianţă politică, precum şi de grupul independenţilor.

(2) Cel mai în vârstă consilier supune la vot candidaturile depuse în ordinea descrescătoare a mărimii grupului de consilieri care au făcut propunerile.

(3) Consilierii declaraţi aleşi hotărăsc asupra fiecărei propuneri, alegerea membrilor comisiei de validare făcându-se individual prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.

Art. 7. – (1) Comisia de validare alege din rândul membrilor săi, un preşedinte şi un secretar, respectându-se procedura de vot menţionată la art. 5 alin. 3

(2) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor.

Art. 8. – Comisia examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului validarea sau invalidarea mandatului.

Art. 9. – Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care:

a)-constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate;

b)-alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală constatată de Biroul Electoral Central sau prin orice altă încălcare a Legii alegerii autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) în cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

Art. 10. – (1) Comisia de validare întocmeşte un proces verbal prin care propune validarea sau invalidarea ori, după caz, amânarea validării mandatelor, cu motivarea pe scurt a propunerilor de invalidare sau amânare.

(2) Propunerile de validare, invalidarea sau amânare se formulează cu votul majorităţii membrilor comisiei de validare.

Art. 11. – (1) Procesul verbal se prezintă consilierilor declaraţi aleşi de către preşedintele

-2-

comisiei de validare.

(2) Validarea, invalidarea sau amânarea validării mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.

(3) Persoana al cărui mandat este supus validării, invalidării sau amânării nu participă la vot.

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.

(5) Rezultatul validării mandatelor se constată prin hotărâre de consiliu.

(6) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptarea sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

Art. 12-(1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii, se va proceda la depunerea următorului jurământ:” Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

(2) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. în acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

(3) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei va da citire jurămâ-ntului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul , pe Biblie, va pronunţa cuvântul „jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(4) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul, sunt consideraţi demisionaţi de drept, aceste situaţii consemnându-se în procesul verbal al şedinţei. în acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice sau alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

(6) Consilierii absenţi la şedinţa de constituire vor depune şi vor semna jurământul la prima şedinţă a Consiliului Local care urmează celei de constituire.

(7) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului Local, preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit.

Art. 13. - Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărâre .

(2) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului local.

(3) După declararea Consiliului Local legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă.

Art. 14. – (1) După constituire, Consiliul Local alege dintre membrii săi, pe durata mandatului, un viceprimar.

(2) Propunerile pentru această funcţie, se fac de către reprezentanţii grupurilor de consilieri sau de către consilieri.

(3) Consilierii propuşi vor declara în faţa consiliului dacă acceptă să candideze pentru funcţia respectivă.

(4) Alegerea viceprimarului se face prin buletin de vot secret , cu votul secret a majorităţii consilierilor în funcţie, prezenţi la şedinţa de constituire.

Art. 15. – (1) Este declarat ales ca viceprimar al comunei, consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(2) în situaţia în care nu s-a întrunit această majoritate, se organizează atâtea tururi de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri, până este declarat ales consilierul care va obţine votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Secţiunea II – Incompatibilităţi

în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi

sancţionarea corupţiei, modificată şi completată, în cazul aleşilor locali intervin următoarele situaţii de incompatibilitate:

Art. 16. Funcţia de primar sau viceprimar este incompatibilă cu :

a)funcţia de consilier local, conf.art.57 alin.7 viceprimarul isi pastreaza functia de consilier local,fara a beneficia de indemnizatia de sedinta prevazut de Legea nr.215/2007 ,republicata;

b)funcţia de prefect sau subprefect;

c)calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă indiferent de durata acestuia;

d)funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţi comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;

e)funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială;

f)funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional;

g)calitatea de comerciant persoană fizică;

h)calitatea de membru al unui grup de interes economic;

i)calitatea de deputat sau senator;

j)funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora;

k)orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

Art. 17. (1) Funcţia de consilier este incompatibilă cu:

 1. funcţia de primar sau viceprimar,doar in cazul prevazut expres de art.57 alin.7 din Legea

nr.215/2007,cu modificarile si complectarile ulterioare:

 1. funcţia de prefect sau subprefect :
 2. calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu

al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv :

 1. funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat,administra-

tor, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă:

 1. funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o

societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă:

 1. funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine

filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă:

 1. calitatea de deputat sau senator:
 2. funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora:

(2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de

consilier judeţean:

Art. 18. (1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local

(2) Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la alin.(1).

(3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul

drepturilor de vot în adunarea generală.

Art. 19. (1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul prevăzut la art. 16 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcţie incompatibilă cu cea de ales local.

(2) în cazul prevăzut la art. 17, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari.

(3) Consilierul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie, cu excepţiile prevăzute de lege.

(4) în situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă.

Art. 20. încălcarea dispoziţiilor art. 18 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.

Art. 21. Prevederile Secţiunii II „Incompatibilităţi” se vor completa corespunzător cu alte acte normative,respectiv Legea nr.393/2004 cu complectarile si modificarile ulterioare la acest capitol.

SECŢIUNEA A III-A

Conflictele de interese

Art. 22. Consilierii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o hotărâre a consiliului local ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

 1. soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
 2. orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura

acestuia;

 1. o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la

care obţin venituri;

 1. o altă autoritate din care fac parte;
 2. orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată

către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

 1. o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

Art. 23. (1) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declara-

ţie pe propria răspundere, depus în dublu exemplar la secretarul comunei sau la persoana desemnata din cadrul UAT –ului.

(2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretarulsau la persoana desemnata din cadrul UAT-ului, comunei într-un dosar special, denumit registru de interese.

(3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la ANI Bucuresti si pe pagina proprie de internet, unde se vor păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

Art. 24. (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

Art. 25. Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 26. Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează:

- în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul Consilierilor

locali, la secretarul comunei,sau persoana desemnata din cadrul UAT –ului.

Art. 27. Secretarul comunei sau persoana desemnata va transmite , un exemplar al declaraţiilor de avere si interese reactualizate, la Agentia Nationala de Integritate (ANI) Bucuresti.

Art. 28. Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 46 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29. (1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art.30 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.

(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

CAPITOLUL II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA I

Şedinţele Consiliului Local

Art. 30. – (1) Consiliul Local se întruneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare, în condiţiile şi

în termenele prevăzute de Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,in cazuri speciale in sedinte convocate de indata:

(2) Ordinea de zi a şedinţelor se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei prin afişare la sediul primăriei şi se comunică în scris consilierilor.

(3) Şedinţele sunt legal constituite dacă sunt prezenţi majoritatea consilierilor în funcţie.

(4) Convocarea Consiliului Local se face de către primarul acestuia prin intermediul secretarului comunei cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei ordinare sau cu cel puţin 3 zile înaintea celei extraordinare.

(5) Convocarea se face în scris şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei. Invitaţia va preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

(6) în caz de forţă majoră şi maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, convocarea Consiliului Local se poate face de îndată.

Art. 31. – (1) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate ,telefonic si pe e-meilul fiecarui consilier local.

(2) Proiectul ordinii de zi, se întocmeşte de primarul comunei Slatina Timis.

(3) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi, numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local.

Art. 32. –(1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Consiliului Local şi să se înscrie în evidenţa de prezenţă păstrată de către secretarul comunei, care face dovada participării la şedinţe.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie secretarului comunei.

(3) Prin motive independente de voinţa consilierului sau temeinic justificate, în sensul legislaţiei în vigoare, se înţelege incapacitate temporară de muncă dovedită de certificatul medical, în cazul unor evenimente deosebite în familie, cursuri de perfecţionare sau specializare, concedii de odihnă şi trata-ment, deplasări în ţară şi străinătate dispuse de unitatea la care este angajat.

Art. 33. – Şedinţele Consiliului Local sunt conduse de preşedintele de şedinţă ales

 1. a) deschide lucrările şedinţei după ce a primit situaţia prezenţei de la secretarul comunei;
 2. b) comunică asistenţei prezenţa consilierilor şi a invitaţilor, precizând dacă şedinţa este legal

constituită

 1. prezintă spre aprobare proiectul ordinei de zi din dispoziţia primarului;
 2. supune dezbaterii şi votului proiectele de hotărâri, anunţând rezultatul votului;
 3. asigură menţinerea şi respectarea regulamentului;
 4. declară închise lucrările şedinţei

Art. 34. (1) Secretarul comunei are următoarele atribuţii principale, privitoare la şedinţele

Consiliului,impreuna cu serviciul juridic al UAT –ului :

 1. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local:
 1. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat ;
 2. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 3. numără voturile şi consemnează rezultatul votării;
 4. informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei

hotărâri a consiliului local;

 1. asigură întocmirea stenogramei sau procesul verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea

fiecărei şedinţe procesul verbal , respectiv procesul verbal dactilografiat al şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;

 1. asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi

ştampilarea lor;

 1. prezintă în faţa Consiliului Local punctul său de vedere sau a consilierului juridin al UAT –

ului cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri;

 1. contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile Consiliului Local

pe care le consideră legale, iar dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

 1. poate propune preşedintelui înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor;
 2. acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri ;

(2) Secretarul comunei îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de

organizare şi funcţionare a consiliului local.

SECŢIUNEA A II-A

Procedura iniţierii şi dezbaterii proiectelor de hotărâri.

Art. 35. –(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine primarului, consilierilor locali sau a cetăţenilor.

(2) Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului comunei şi al serviciilor din cadrul aparatului propriu al UAT-ului.

(3) Proiectul de hotărâre trebuie însoţit de o expunere de motive, de avizul comisiilor de speciali-tate şi de raportul compartimentelor de specialitate şi avizul compartimentului din cadrul UAT-ului.

Art. 36. –Iniţiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

Art. 37. (1) Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi pe care o face iniţiatorul. Apoi dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2) După încheierea dezbaterilor, consiliul se pronunţă prin vot .

(3) Nu pot lua parte la deliberare şi adoptarea hotărârilor consilierii care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau rude până la gradul al IV- lea inclusiv, au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

(4) Hotărârile adoptate cu încălcarea prevederilor alineatului precedent sunt nule de drept.

SECŢIUNEA A III-A

Procedura de vot

Art. 38. –(1) Votul consilierilor este personal şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă în public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. Hotărârea cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret.

(3) Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care

au votat deschis.

Art. 39. – (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute mai sus.

(3) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care prin lege sau prezentul regulament, se dispune altfel.

(4) Abţinerile se contabilizează la voturile „contra”.

Art. 40. – Şedinţele sunt legal constituite şi se pot adopta hotărâri dacă sunt prezenţi majoritatea consilierilor în funcţie, în cazurile în care legea nu prevede alt cvorum.

Art. 41. Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în discuţia acestuia consiliu local ,în cursul aceleiaşi şedinţe.

CAPITOLUL III

CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR

DE SPECIALITATE

Art. 42. –(1) Se organizează următoarele comisii de specialitate ale Consiliului Local:

I Comisia nr. 1

-comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia

mediului, servicii şi comerţ ;

II Comisia nr. 2

-pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de

agrement ;

III Comisia nr. 3

-pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a

drepturilor cetăţenilor;

(1) Comisiile aleg din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar.

(2) Alegerea comisiilor cât şi a preşedintelui şi a secretarului acestora se face prin votul deschis al consilierilor.

Art. 43. – Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu Consiliul Local şi cu celelalte

comisii;

 1. convoacă şedinţele comisiei;
 2. conduce şedinţele comisiei;
 3. susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

Art. 44. –(1) Procedura prevăzută pentru desemnarea candidaţilor pentru Comisia de validare se

aplică în mod corespunzător şi în cazul desemnării membrilor comisiilor de specialitate, precum şi în alte asemenea situaţii.

Art. 45. –(1)Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin trei zile înainte.

(2) Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie.

(3) în cazul absenţei de la şedinţa comisiei, consilierul în cauză nu primeşte indemnizaţie de şedinţă, iar pentru 3 absenţe consecutive ori 5 absenţe în total, preşedintele comisiei propune consiliului înlocuirea acestuia din comisie, sau aplicarea altor sancţiuni legale.

Art. 46. (1) Şedinţele comisiei sunt de regulă publice. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri

(2) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe, sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se

desfăşoare cu uşile închise.

(3) Secretarul comisiei va redacta avizul comisiei pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

(4) Avizul întocmit potrivit regulilor de mai sus, se prezintă secretarului comunei, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.

(5) Votul în comisie este de regulă deschis. Participarea consilierilor la şedinţele de comisiei este obligatorie.

(6) Comisiile de specialitate pot verifica modul de cheltuire a banilor publici şi orice activitate a primăriei.

(7) Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese-verbale.

(8) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.

Art. 47. Comisiile avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate.

CAPITOLUL V

EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Art. 48. –(1) Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului Local are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul.

(2) în exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale

(3) în asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, consilierii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.

Art. 49. - După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar.

Art. 50. –(1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.

(2)Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului local care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului .

(3) Indemnizaţia se acordă pentru o şedinţă ordinară şi pentru 1-2 şedinţe ale comisiilor de specialitate, organizate la interval de 2 luni, potrivit legii.

(4) Drepturile băneşti cuvenite consilierilor, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

Absenţa şi încetarea calităţii de consilier local.

Art. 51. – Participarea consilierilor la şedinţele consiliului şi ale comisiilor pe domenii de

specialitate este obligatorie.

Art. 52. –(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 1. demisie;
 2. incompatibilitate ;
 3. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială
 4. lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului
 5. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive.
 6. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de

libertate;

 1. punerea sub interdicţie judecătorească;
 2. pierderea drepturilor electorale;
 3. pierderea calitatii de membru al partidului politic sau a aliantei politice pe lista pe care a candidat,moificat prin Legea nr.249/2006.

Art. 53. încetarea de drept a mandatului de consilier local se constată de către consiliul local prin

hotărâre.

întrebări şi interpelări, informarea consilierilor, petiţii

Art. 54. –(1) Fiecare consilier poate adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului precum şi celorlalţi conducători din aparatul propriu.

(2) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă.

Art. 55. –(1) Consilierii pot consulta acte sau dosare ale consiliului şi pot primi informaţii la sediul autorităţii publice locale sau după caz, ale serviciilor publice ale acestora.

(2) Nu primesc relaţii şi informaţii care nu au legătură cu activitatea şi competenţele stabilite prin lege consiliului local şi aparatului său propriu.

Art. 56. –Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii consiliului.

Art. 57. –(1) Petiţiile se înscriu într-un registru.

(2) Secretarul comunei transmite petiţia autorităţii competente spre analiză şi soluţionare.

(3) Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată în termenul prevăzut de lege.

Răspunderea consilierilor locali

Art. 58. -(1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

(2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.

Art 59. –(1) încălcarea de către consilierii locali a prevederilor a prevederilor Legii 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii 393/2004, precum şi ale prezentului regula-ment de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

 1. avertismentul;
 2. chemarea la ordine;
 3. retragerea cuvântului;
 4. eliminarea din sala de şedinţă;
 5. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

Art. 60. încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului

constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor legii Statutului aleşilor locali sau a legislaţiei

aplicabile în momentul respectiv.

Art. 61. – Adoptarea şi modificarea regulamentului propriu, se face cu votul a 2/3 din rândul membrilor săi.

Art. 62. –Prevederile prezentului regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale în materie.


REGULAMENTUL nr. 6207 din 06.07.2017 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL COMUNEI SLATINA TIMIS (la nivel de compartiment)

Anexa nr.1 HCL nr.74 /21.07.2017


CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comuneiSlatina Timis (la nivel de compartiment), se organizează în subordinea consiliului local al comunei Slatina Timis, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este constituit în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comunei Slatina Timis se constituie fără personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului local.

 

Art. 3 - (1) Scopul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.

(2) Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Art. 4 – Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este coordonată şi controlată metodologic, în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi de Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Caraş-Severin, denumită în continuare Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Caraş- Severin..

Art. 5 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, precum şi desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghişeu unic.

(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor (la nivel de compartiment) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al comunei Slatina Timis, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2) Organigrama serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este prevăzută în anexa nr. 1 la hotărârea de înfiinţare a S.P.C.L.E.P.

(3) Statul de funcţii al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este prevăzut în anexa nr. 2 la hotărârea de înfiinţare a S.P.C.L.E.P.

Art. 7 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:

 1. a) - evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
 2. b) - stare civilă;
 3. c) - eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
 4. d) - informatică;
 5. e) - analiză - sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.

Art. 8 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor exercită atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.

(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între coordonator şi personalul subordonat acestuia.

Art. 9 - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de compartiment

(2) La nivelul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, activitatea de control şi coordonare este atributul conducerii şi se realizează prin intermediul coordonatorului. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, coordonatorul poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(3) În cadrul compartimentului se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar a activităţii acestora, a echilibrării sarcinilor şi a armonizării eforturilor necesare pentru asigurarea unităţii de acţiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

 

Art. 10 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din comuna Slatina Timis, în care funcţionează serviciul.

Art. 11 - (1) Coordonarea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este asigurată de secretarul comunei.

(2) Numirea coordonatorului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se face prin dispoziţia primarului.

Art. 12 - (1) Coordonatorul serviciului reprezintă serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu şefii (comandanţii) unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale.

(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor propune primarului emiterea unor dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor poate delega unele atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine.

Art. 13 – (1) Coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor răspunde în faţa consiliului local şi primarului de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fişei postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa coordonatorului serviciului şi a primarului.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR


Art. 14 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
 2. înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
 3. întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
 4. întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
 5. constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
 6. actualizează Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor;
 7. utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 8. furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 9. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
 10. primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
 11. primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;
 12. ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 13. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 14. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secţiunea I

 ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Art. 15 – În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, cărţilor de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi înmânează solicitanţilor documentele în cauză;
 2. primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
 3. primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate şi înmânează documentele solicitate;
 4. înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 5. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
 6. desfăşoară activităţi de distribuire a cărţilor de alegător;
 7. desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 8. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
 9. efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condiţiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;;
 10. identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 11. colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală potrivit atribuţiilor ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor;
 12. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 13. soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice;
 14. acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
 15. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 16. întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în cadrul serviciului;
 17. asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale de scădere din gestiune;
 18. răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
 19. organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale manuale;
 20. asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 21. sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;
 22. răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
 23. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 24. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.
Secţiunea II

ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Art. 16 – Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
 2. înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 3. eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 4. eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 5. trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială de domiciliu a titularului actului de stare civilă, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;
 6. trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
 7. trimite, structurii de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;
 8. întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
 9. dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
 10. atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate;
 11. propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
 12. reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
 13. m) primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, verifică actele depuse, întocmeşte referatul cu propunerea de admitere sau respingere a cererii şi comunică întreaga documentaţie serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor pentru emiterea dispoziţiei;
 14. primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 15. n) primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
 16. primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
 17. primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
 18. înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
 19. transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
 20. înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă exemplarul I ;
 21. sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
 22. eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
 23. efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;
 24. efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;
 25. efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 26. efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
 27. primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;
 28. ab) confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ;
 29. ac) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;
 30. ad) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta;
 31. ae) comunică structurii de evidenţă a persoanelor pentru înregistrea în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităţilor administrativ – teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;
 32. af) colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;
 33. ag) colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
 34. ah) transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;
 35. ac) transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte;
 36. ai) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 37. aj) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
 38. ak) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 39. al) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
 40. am) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
 41. an) colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
 42. ao) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;
 43. ap) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative.
Secţiunea III

ATRIBUŢII PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE, A PERMISELOR DE CONDUCERE, A CERTIFICATELOR DE INMATRICULARE ŞI A PLĂCILOR CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR (NU SE EFECTUEAZA).

Art. 17 - Pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. primeşte cererile, preia în sistem informatizat imaginile solicitanţilor şi soluţionează, în sistem de ghişeu unic, precum şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de competenţă;
 2. trimite serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple electronice, respectiv serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele necesare în vederea producerii paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
 3. preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânării lor către solicitanţi;
 4. înmânează paşapoartele simple electronice, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, persoanelor fizice care au solicitat eliberarea acestora;
 5. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise de cetăţeni în formularele utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi certificatelor de înmatriculare;
 6. ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 7. îndeplineşte şi alte atribuţii pe linia eliberării documentelor în sistem de ghişeu unic, reglementate prin acte normative.
Secţiunea IV

ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ

Art. 18 – Pe linie informatică, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. actualizează Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
 2. actualizează Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative, precum şi cu informaţiile preluate din comunicările primite şi extrage din R.J.E.P. situaţii statistice pe linie de evidenţă a persoanelor, utilizând aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.;
 3. preia în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi datele privind persoanele decedate;
 4. preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în buletinul de identitate;
 5. operează în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor de identitate şi a cărţilor de identitate provizorii;
 6. clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
 7. operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
 8. colaborează cu primarul localităţii în vederea actualizării listele electorale permanente;
 9. desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);
 10. execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
 11. evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la hardware şi sistem de operare;
 12. participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiştii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. Bucureşti;
 13. asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service cu informarea serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
 14. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
 15. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 16. îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrului Local de Evidenţă a Persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secţiunea V

ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZĂ,

SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

 Art. 19 – În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

 1. primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
 2. verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;
 3. organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
 4. asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării;
 5. repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
 6. asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
 7. organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;
 8. centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
 9. transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, sintezele şi analizele întocmite;
 10. asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 20 - (1) Atribuţiile coordonatorului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi ale personalului sunt prevăzute în fişele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, fişele postului vor fi reactualizate cu avizul secretarului (care este si coordonator) şi aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale.

Art. 21 - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 22 - Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască şi să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.

Întocmit,

Coordonator Serviciu

TODOR CRISTI-RUSALIN

Copyright © 2007-2020 - Primăria Slatina-Timiş